Odpočet daňovej straty po novom (strata vykázaná v DP za rok 2020)

  

Dobrý deň. Čítala som váš článok Mikrodaňovník a iné novinky v Zákone o dani z príjmov a tiež aj Zákon o dani z príjmov ohľadom odpočtu daňovej straty. Pochopila som to správne, že sa to bude dať po novom vlastne odpočítať až v roku 2021 a najskôr zo straty, ktorá vznikne za rok 2020? A keď sa píše, že sa bude môcť odpočítať daňová strata najviac do výšky 50 % základu dane u daňovníka, tak to sa počíta kumulatívne za všetky straty, alebo každá strata sa posudzuje samostatne? Ďakujem.

 

Zdravím. Áno, je to tak. Nový spôsob uplatnenia daňovej straty, ktorý popíšem nižšie, sa prvýkrát uplatní až v daňovom priznaní za rok 2021, kedy si bude môcť daňovník uplatniť daňovú stratu za rok 2020.

Vychádza sa z ustanovenia § 52 ods. 8 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, ktorý hovorí:

„Ustanovenie § 30 (odpočet daňovej straty) sa použije na straty, ktoré môže daňovník odpočítavať prvýkrát po nadobudnutí účinnosti tohto zákona (účinnosť od 01.01.2020), aj keď boli vykázané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona. Daňovník, ktorý znižoval alebo mohol znižovať základ dane o stratu vykázanú pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, pokračuje v jej odpočte podľa doterajších predpisov (účinnosť do 31.12.2019).“

Odpočet daňovej straty najviac do výšky 50 % základu dane

Odpočet daňovej straty je upravený v § 30 Zákona. Od 01.01.2020 si môže daňovník (právnická osoba, živnostník, SZČO) odpočítať daňovú stratu počas najviac 5-tich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná.

To znamená, že daňovník si môže stratu za rok 2020 uplatniť nerovnomerne, najviac do výšky 50 % základu dane v daňových priznaniach za roky 2021 – 2025.

Zákon však nijako neupravuje, že ide o súhrnné uplatnenie daňových strát vo výške 50 % základu dane. Preto pri súčasnom uplatnení viacerých daňových strát v daňovom priznaní sa každá strata k 50 % základu dane posudzuje samostatne.

Príklad:
Sro vykázala v roku 2018 daňovú stratu 900 €, v roku 2019 daňovú stratu 600 €, v roku 2020 daňovú stratu 1 450 € a v roku 2021 základ dane vo výške 2 000 €. Ako si môže firma uplatniť stratu z jednotlivých rokov?

  2018 2019 2020 2021
Základ dane       2 000 €
Daňová strata – 900 € – 600 € – 1 450 €  
Uplatnenie* 1/4
(do 31.12.2019)
  900 / 4 = 225* € 900 / 4 = 225 €
+
600 / 4 = 150 €
spolu
375* €
900 / 4 = 225 €
+
600 / 4 = 150 €
spolu
375 €
Uplatnenie do 50 % základu dane
(od 01.01.2020)
      50 % zo ZD
=
0,5 x 2 000
=
1 000 €
Upravený základ dane       2 000 – 375 – 1 000
=
625 €

*Ak nie je vykázaný základ dane, nárok na uplatnenie daňovej straty za daný rok „prepadá“.

To, že sa posudzuje každá daňová strata samostatne má za následok, že za rok 2021 si bude môcť firma uplatniť daňovú stratu z roku 2020 až vo výške 1 000 € a z predchádzajúcich rokov uplatniť straty „po starom“ vo výške ďalších 375 €.

Mohlo by vás zaujímať: Ako odpisovať auto pri preradení z osobného užívania do podnikania?, Paušálne výdavky – ako na to doplatia odpisy?

[nahlás chybu v článku]