Mikrodaňovník a iné novinky v Zákone o dani z príjmov (schválené)

  

Dnes bola schválená novela Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Týka sa má podpory malých a stredných podnikov, znižovania administratívneho zaťaženia daňovníkov, zníženia administratívnej náročnosti pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti, platenia preddavkov na daň z príjmov, či podporu automobilového priemyslu.

Nová odpisová skupina 0

Novinou má byť zavedenie samostatnej odpisovej skupiny 0 (nula) s dobou odpisovania 2 roky, do ktorej sú zaradené osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke druh paliva/zdroj energie uvedenú skratku BEV (batériové elektrické vozidlá) alebo PHEV (plug-in hybridné elektrické vozidlá).

Prvýkrát sa použije už za zdaňovacie obdobie roka 2019 (v daňovom priznaní podávanom v roku 202).

Mikrodaňovník prinesie zmeny
(za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 01.01.2021)

Jedným z týchto opatrení má byť zavedenie definície mikrodaňovníka a s ňou súvisiace zmeny v zdaňovaní tejto skupiny daňovníkov. Pôjde o fyzickú osobu, ktorá dosahuje príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a za zdaňovacie obdobie výška týchto príjmov je maximálne vo výške sumy stanovenej na účely registrácie na daň z pridanej hodnoty, (49 790 €). Rovnako sa za mikrodaňovníka bude považovať aj právnická osoba, ktorej všetky výnosy dosiahnuté za príslušné zdaňovacie obdobie sú rovnako maximálne vo výške 49 790 € vrátane.

A aké budú výhody?

Daňovník, ktorý bude mikrodaňovníkom, si bude môcť pri hnuteľnom majetku zaradenom v odpisových skupinách 0 až 4 (s výnimkou osobných automobilov, ktorých vstupná cena je 48 000 € a viac), uplatniť daňové odpisy najdlhšie  počas doby odpisovania stanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu, do ktorej je majetok zaradený. To znamená, že výška daňového odpisu bude v tomto prípade na dobrovoľnom rozhodnutí mikrodaňovníka.

Navrhovaný spôsob odpisovania je možné použiť na hmotný majetok zaradený do obchodného majetku v zdaňovacom období, v ktorom je daňovník považovaný za mikrodaňovníka a  uvedený spôsob daňových odpisov sa uplatňuje aj v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach bez ohľadu na skutočnosť, či v týchto zdaňovacích obdobiach daňovník má alebo nemá status mikrodaňovníka.

Taktiež, ak bude mikrodaňovník prenajímať majetok zaradený v odpisových skupinách 0 až 4, bude si môcť do daňových odpisov zaradiť odpisy bez ich limitovania výškou príjmov dosahovaných z prenajatého tohto majetku.

Zmenou prejde aj tvorba opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam zahrnutým do zdaniteľných príjmov u mikrodaňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva. Do daňových výdavkov si bude môcť zahrnúť takú výšku opravnej položky k pohľadávke, v akej bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov.

Dôjde taktiež k zrušeniu rovnomernosti odpočtu daňovej straty a k predlženiu lehoty na jej odpočet zo súčasných 4 na 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období a to počnúc zdaňovacím obdobím, ktoré nasleduje za zdaňovacím obdobím, v ktorom bola táto daňová strata vyčíslená. Mikrodaňovník si bude môcť uplatniť daňovú stratu do výšky vyčísleného základu dane v zdaňovacom období, v ktorom si chce jej odpočet uplatniť. Ostatní daňovníci (tí, ktorí nebudú nepovažujú za mikrodaňovníka) si budú môcť uplatniť daňovú stratu do výšky 50 % vyčísleného základu dane, od ktorého je možné odpočet daňovej straty uskutočniť.

Pokuty už budú daňovo uznateľné, ale…

Zmluvné pokuty, úroky z omeškania, poplatky z omeškania a paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky budú u dlžníka považované za daňový výdavok, avšak až po ich zaplatení.

Pôjde to už aj elektronicky

Zamestnávateľ bude môcť vystaviť a doručiť doklady, ktorými sú potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, ročné zúčtovanie preddavkov na daň a potvrdenie o zaplatení dane elektronickou formou, ale až po vzájomnej dohode so zamestnancom. Takýto doklad bude musieť obsahovať predtlačený odtlačok pečiatky zamestnávateľa a faksimile (vernú napodobeninu) podpisu zamestnávateľa.

Zamestnancovi sa tiež umožní podať žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň elektronickou formou a to po vzájomnej dohode so zamestnávateľom.

Podpis už len raz

Plánuje sa vypustiť povinnosť zamestnanca každoročne do konca januára podpisovať vyhlásenie na uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňový bonus.

Zamestnanec po novom podá zamestnávateľovi toto vyhlásenie pri nástupe do zamestnania a vždy vtedy, ak sa u neho zmenia podmienky na ich uplatňovanie.

Preddavky po novom

Konečne sa zvýšiť aj hranica pre platenie štvrťročných preddavkov, a to z 2 500 € na 5 000 €. Daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie bude rovná alebo nižšia ako 5 000 €, nebude mať teda povinnosť platiť v príslušnom zdaňovacom období preddavky na daň z príjmov.

Zároveň sa navrhuje zjednodušenie výpočtu dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie  a poslednej známej daňovej povinnosti na účely výpočtu preddavkov na daň. Daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa vypočíta zo základu dane zníženého o daňovú stratu vyčísleného za predchádzajúce zdaňovacie obdobie s použitím sadzby dane platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú preddavky platené a z takto vyčíslenej sumy sa odpočítajú iba úľavy vyplývajúce zo zákona o dani z príjmov. Z výpočtu sa teda vypustí zápočet dane zaplatenej v zahraničí a daň vybranú podľa § 43 (Daň vyberaná zrážkou) odpočítavanú ako preddavok na daň.

Novela nadobúda účinnosť 01.01.2020.

(Pôvodný článok 29.05.2019 | Aktualizované 02.12.2019, 18:37)

(Zdroj: rokovania.gov.sk, slov-lex.sk, nrsr.sk)

[nahlás chybu v článku]