Môžem dať dovolenku, keď zamestnanec na ňu ešte nemá nárok?

  

Ako by ste riešili situáciu, kedy príjmete pár zamestnancov do firmy, lenže kvôli nášmu odberateľovi, ktorý má celozávodnú dovolenku, máme aj my rovnako celozávodnú dovolenku, ale tí noví zamestnanci ešte na dovolenku nárok nemajú? Ešte som takú situáciu neriešila.

 

Zdravím. Podľa § 101 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonníka práce má zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa vykonával prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka.

Základnou ročnou výmerou dovolenky, podľa § 103, sú 4 týždne (20 dní). Nárok sa zvyšuje na 5 týždňov dovolenky ak má zamestnanec 33 rokov a viac (alebo tento vek dosiahol v danom roku), alebo sa trvale stará o dieťa.

To, že zamestnanec ešte nemá nárok na dovolenku, pretože neodpracoval u toho istého zamestnávateľa minimálne 60 dní však ešte neznamená, že mu dovolenku poskytnúť nemôžete. V § 105 Zákonníka práce je uvedené: „Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.“.

A ďalej v § 113 ods. 1 je taktiež uvedené: „Zamestnávateľ môže určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky, aj keď dosiaľ nesplnil podmienky na vznik nároku na dovolenku, ak možno predpokladať, že zamestnanec tieto podmienky splní do konca kalendárneho roka, v ktorom dovolenku čerpá, alebo do skončenia pracovného pomeru.“.

Ďalším alternatívnym riešením by bolo zamestnancovi určiť prácu nadčas, v súlade s § 97 Zákonníka práce, ešte pred celozávodnou dovolenkou a následne mu určiť čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas počas obdobia dovolenky.

Osobne, podľa popísanej situácie, by som volil variantu čerpania dovolenky dopredu, aj keď zamestnanec neodpracoval 60 dní.

(Pôvodný článok 20.07.2017 | Aktualizované 12.06.2022, 11:57)

[nahlás chybu v článku]