Darovanie zisku fyzickej osobe

  

Pár z vás sa pýtalo, či je možné darovať časť zo zisku fyzickej osobe. A to všetko bez nejakých komplikácii a nepekných vecí ako je zdaňovanie, či platenie odvodov, ktoré by vyplývali takto obdarovanej osobe. Odpoveď je áno, aj nie. A teraz prečo?

Po tom, ako sa vyčíslite hospodárky výsledok, odvediete z neho daň, ostane vám výsledok hospodárenia po zdanení. Môže ísť o zisk alebo stratu. Tým druhým sa zaoberať nebudeme, nakoľko stratu darovať nemôžete.

Po vyčíslení zisku, dôjde k jeho prerozdeleniu podľa spoločenskej zmluvy (resp. zakladateľskej listiny) v súlade s Obchodným zákonníkom (Zákon 513/1991 Zb.). Medzi tie hlavné operácie, ktoré podniky so ziskom vykonávajú sú:

  • vytvorenie alebo doplnenie zákonných (rezervných) fondov,
  • umorenie (poníženie) straty minulých rokov,
  • vyplatenie podielu na zisku podľa pomeru splatených vkladov, spoločenskej zmluvy, prípadne podľa schválenia valným zhromaždením,
  • nerozdelenú časť ponechať v spoločnosti ako nerozdelený zisk.

Ďalším dodatočným rozdelením, predtým ako sa zisk v spoločnosti ponechá ako nerozdelený zisk, môže byť:

  • vytvorenie alebo doplnenie iných fondov v podniku,
  • darovanie a i.

Darovanie zisku fyzickej osobe

Pri darovaní treba postupovať v súlade so Zákonom 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Tu, v § 3 ods. 2 písm. a) je uvedené, že predmetom dane nie je prijatá náhrada darovaním, čiže dar(y), okrem darov poskytnutých a súvisiacich s príjmami zo závislej činnosti (klasické zamestnanie) a s príjmami z podnikania, z inej samostatne zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu.

Z toho vyplýva, že ak je dar poskytnutý fyzickej osobe, ktorá s podnikom, ktorý jej dar poskytuje, nemá nič spoločné t.j., že nejde o jej zamestnanca, dohodára, konateľa, spoločníka, a taktiež nesúvisí s výkonom samostatnej zárobkovej činnosti, je od dane oslobodený (nie je predmetom dane).

V opačnom prípade bude takýto dar pre fyzickú osobu jej zdaniteľným príjmom. Takýto dar bude okrem dane podliehať aj zdravotným a sociálnym odvodom.

Mohlo by vás zaujímať: Ako si môžem rozdeliť zisk?

(Pôvodný článok 22.08.2017 | Aktualizované 29.07.2018, 14:01)

[nahlás chybu v článku]