Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A) za rok 2017

  

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A podáva fyzická osoba, ktorej plynuli príjmy iba zo závislej činnosti (zo zamestnania) v prípade, že nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane. Ak sa chcete vyhnúť podávaniu daňového priznania, prečítajte si viac v článku Dokedy môže zamestnanec požiadať o ročné zúčtovanie dane. Ak ste počas roka mali iný druh príjmov ako iba zo závislej činnosti, vašou povinnosťou je podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B.

Kto, kde a dokedy musí podať daňové priznanie a zaplatiť daň?

Povinnosť podať daňové priznanie vzniká každému daňovníkovi, ktorého zdaniteľné príjmy za príslušný rok (2017) presiahli sumu 1 901,67 €. V prípade, že ste túto sumu príjmov nepresiahli, daňové priznanie podávať nemusíte. Uvažovať o podaní, aj keď ho podať nemusíte, sa oplatí v prípade, že sa vám z vašich príjmov počas roka odvádzala daň, pretože vám ju daňový úrad vráti.

Nezabudnite na to, že aj keď podať daňové priznanie nemusíte, budete ho musieť podať v prípade, že vás na to daňový úrad vyzve. V samotnej výzve vás správca dane poučí o následkoch nepodania daňového priznania.

Ak daňové priznanie nepodáte, daňový úrad bude postupovať v zmysle Daňového poriadku.

Daňové priznanie sa podáva na daňovom úrade podľa miestnej príslušnosti (podľa vášho trvalého pobytu). Doručiť priznanie daňovému úradu a zaplatiť vypočítanú daň musíte stihnúť do utorka 03.04.2018. Môžete ho priniesť osobne alebo poslať poštou (tu je rozhodujúci dátum pečiatky pošty). V prípade, že s daňový úradom komunikujete elektronicky, podať ho musíte už len týmto spôsobom. Viac o platení dane nájdete v článku Platenie daní – Daňový úrad.

Ak však tento dátum nestíhate, môžete daňovému úradu oznámiť predĺženie lehoty na podanie a zaplatenie daňového priznania najviac o 3 celé kalendárne mesiace, do pondelka 02.07.2018. A v prípade, že ste mali zdaniteľné príjmy aj zo zahraničia najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov, do pondelka 01.10.2018.

Čo všetko potrebujem k vyplneniu daňového priznania?

 • Všetky potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2017 (aj tých zo zahraničia). Koľko ste za rok zarobili u všetkých zamestnávateľov.
 • Ak ste boli k 01.01.2017 poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku, potrebujete vedieť výšku tohto vyplateného dôchodku za príslušný rok (2017). O túto výšku vyplatených dôchodkov sa vám znižuje vaša nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. Na invalidný dôchodok sa neprihliada.
 • V prípade, že ste boli počas roka dobrovoľne nezamestnaný, výšku zaplatených odvodov zdravotného a sociálneho poistenia, ktoré ste si sami platili.
 • Ak máte manželku, môžete si na ňu, po splnení podmienok, uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane. Ak však mala príjem, prípadne poberala materský príspevok, je potrebné vedieť jej dosiahnutý príjem, resp. výšku vyplateného príspevku za príslušný rok 2017. Platí aj opačný prípad na manžela. Vždy ale iba jeden variant. Podmienky: Ak daňovník za rok 2017 dosiahol základ dane do 35 022,31 €, tak nezdaniteľná časť na manželku/manžela sa vypočíta: 3 803,33 € – vlastný príjem manželky. Ak daňovník za rok 2017 dosiahol základ dane vyšší ako 35 022,31 €, tak nezdaniteľná časť na manželku/manžela sa vypočíta: 12 558,906 € – (základ dane / 4) – vlastný príjem manželky. A ak daňovník dosiahol základ dane vyšší ako  50 235,63 €, tak nemá nárok na nezdaniteľnú časť na manželku/manžela (resp. je nulová), bez ohľadu na to aké mala príjmy.
 • Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť iba jeden z rodičov a ten, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania) aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (2 610 €). Jeho výška je 21,41 € mesačne na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom (prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu). O túto sumu daňového bonusu sa znižuje daň.
 • Ak ste platili príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier), tak ich výšku za daný rok, najviac do výšky 180 €, pričom sumu si môžete uplatniť iba vtedy, ak ste príspevky zaplatili na základe zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu a súčasne nemali uzatvorenú inú účastnícku zmluvu do 31.12.2013, ktorej súčasťou je dávkový plán [»].
 • Výšku vašej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Za rok 2017 je maximálne 3 803,33 eur (mesačne 316,94 €). Ak ste za rok 2017 dosiahli základ dane (to, z čoho sa daň už finálne počíta) do 19 809 €, nezdaniteľná časť na daňovníka je 3 803,33 €. Ak ste dosiahli základ dane vyšší ako 19 809 €, nezdaniteľná časť na daňovník za rok sa vypočíta ako 8 755,578 € – (základ dane / 4). A ak ste dosiahli základ dane vyšší ako 35 022,32 €, tak nemáte nárok na nezdaniteľnú časť, resp. nezdaniteľná časť na daňovníka je 0 €.
 • Výšku sadzby dane je 19 % zo základu dane do výšky 35 022,31 € a 25 % zo základu dane presahujúceho sumu 35 022,31 €.
 • Ak chcete poukázať 2 % zo svojich daní, výška 2 % z daní musí byť aspoň 3 €, čiže vaša celková vypočítaná daň za daný rok musí byť aspoň 150 €. Prispieť môžete napríklad »TU«

Čo tvorí prílohu daňového priznania?

 • Všetky potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2017 (aj tých zo zahraničia).
 • Na uplatnenie daňového bonusu na deti treba kópie ich rodných listov (ak navštevujú základnú školu), alebo potvrdenia o návšteve školy (pri stredoškolákoch a vysokoškolákoch).
 • Čestné vyhlásenie manžela/manželky, že si neuplatňuje daňový bonus na deti.

Daňový úrad vás môže dodatočne vyzvať na doloženie ďalších dokladov v prípade, že ste na niečo zabudli, alebo v prípade pochybností.

Ako sa dopracovať ku základu dane a k samotnej dani?

 • Sčítate si všetky príjmy zo zamestnaní.
 • Od celkových príjmov odpočítate zaplatené odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.
 • Získate základ dane.
foa17-01 foa17-02
 • Zo základu dane odpočítate nezdaniteľnú časť na daňovníka (podľa podmienok uvedených vyššie).
 • Ďalej, ak je nárok (tiež uvedené v podmienkach vyššie), odpočítate nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela.
 • A taktiež, ak je nárok, odpočítate aj dobrovoľne zaplatené príspevky do 3. piliera.
 • Získate znížený základ dane (v prípade existencie príjmov zo zahraničia, sa tieto uvedú do vyňatých príjmov – zdaňovať sa už nebudú a získate tak znížený základ dane po vyňatí príjmov zo zahraničia).
 • Z tohto zníženého základu dane vypočítate daň 19 % (resp. 25 %, viď. podmienky vyššie). Ak vypočítaná daň nepresiahne 17 €, tak sa neplatí a v ďalších riadkoch pre daň píšete nuly.
 • V prípade, že ste si počas celého roka, alebo iba jeho časti, neuplatňovali daňový bonus na dieťa, ale mohli ste si ho uplatniť, uplatníte si ho dodatočne v daňovom priznaní. Výšku tohto dodatočne uplatňovaného bonusu odpočítate od vypočítanej dane v predchádzajúcom kroku a získate novú výšku dane.
foa17-03
 • A nakoniec, uvediete výšku už zaplatenej dane, ktorú vám odvádzal zamestnávateľ z vašej mzdy. Tu vám buď vyjde 0 (žiadny rozdiel), preplatok (ktorý vám bude vrátený), alebo nedoplatok (ktorý musíte zaplatiť, ale iba v prípade ak je vyšší ako 5 €).
foa17-04 foa17-05
foa17-06 foa17-07

Tlačivo daňového priznania pre vytlačenie a ručné vyplnenie nájdete »TU«. Odporúčam radšej využiť elektronický formulár »TU«, ktorý si môžete vyplniť priamo cez počítač a následne hotové vyplnené daňové priznanie vytlačiť alebo vyexportovať na elektronické podanie. Pri vypĺňaní vám môže pomôcť aj Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A. A viacej informácií tiež nájdete aj na stránke finančnej správy.

Kedy mi daňový úrad vráti daň?

Ak vám v daňovom priznaní vyšiel preplatok na dani a podali ste ho do 03.04.2018, pričom ste nemali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, tak vám daňový úrad podľa § 79 ods. 2 Zákona 563/2009 Z.z. Daňového poriadku vráti tento preplatok najneskôr do 40-tich dní odo dňa vzniku daňového preplatku, teda najneskôr do 14.05.2018 (keďže 40. deň. 12.05.2018, pripadá na sobotu).

(Aktualizované 02.04.2018, 17:23)

[nahlás chybu v článku]

po prečítaní tohto článku odporúčam upokojiť myseľ

www.sypanecaje.sk