Čo s faktúrou, ktorú som našiel ešte z minulého roka?

  

Dobrý deň. Stalo sa mi to, že som teraz našla založenú faktúru za kupované kancelárske potreby ešte z minulého roka. Čo teraz s ňou? Mám ju vyhodiť, alebo si ju môžem dať nejako do nákladov, aj keď je to skoro rok pozadu? Ďakujem.

 

Zdravím. V žiadnom prípade nevyhadzovať! Keďže vediete účtovníctvo, bez ohľadu na to, či jednoduché alebo podvojné, musíte zabezpečiť, aby účtovná závierka, ktorá tvorí štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytla jasný a presný prehľad o vašom podnikaní (firme). Predmetom účtovníctva sú skutočnosti o stave a pohybe majetku, stave a pohybe záväzkov, rozdiele majetku a záväzkov, výnosoch, nákladoch, príjmoch, výdavkoch, výsledku hospodárenia účtovnej jednotky (§ 2 Zákona 431/2002 Z.z o účtovníctve).

Ak nájdete takúto faktúru, je potrebné účtovať o nej v tom období, kedy ju nájdete. Vyplýva to z § 3 ods. 1 Zákona o účtovníctve kde sa píše, že účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia. Ak túto zásadu nemožno dodržať, účtovná jednotka ich zaúčtuje a vykáže v období, keď sa tieto skutočnosti zistili.

Čo na to Zákon o dani z príjmov?

To znamená, že ak nájdete takúto faktúru, je možné ju zahrnúť do nákladov v období, kedy ste ju našli – kedy sa skutočnosť zistila (§ 17 ods. 15 a/alebo § 17 ods. 29 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov). Treba však sledovať hranicu významnosti stanovenú vo vašich interných predpisoch z dôvodu ďalšieho účtovania. Viac k tejto téme nájdete aj na stránke Finančnej správy.

Čo na to Zákon o DPH?

V prípade, že ste aj platiteľom DPH, zo Zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, máte možnosť si odpočítať DPH aj z takejto faktúry, pretože Zákon v § 51 ods. 2 hovorí, že ako platiteľ môžete vykonať odpočítanie dane najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, máte doklad.

Ak nemáte doklad do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykonáte odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostanete doklad – najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.

Čo znamená „nemať doklad“?

Znamená to, že daná faktúra sa ku vám reálne dostala až oneskorene, napr. chybou dodávateľa, že ju zabudol poslať. To, že ste ju stratili a po roku našli už však nespĺňa „podmienku“, že ste doklad nemali do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania a teda vám ani nezakladá právo na odpočet DPH. Takáto DPH sa následne stáva daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. k) Zákona.

V prípade, že ste faktúru v skutočnosti nemali, tak ako dôkaz o tom môže poslúžiť napríklad odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov, prípadne listová/mailová komunikácia, v ktorej ste žiadali o zaslanie faktúry.

(Pôvodný článok 28.11.2018 | Aktualizované 02.05.2020, 20:13)

[nahlás chybu v článku]