Čo s DPH pri krádeži auta? Platí sa DPH z peňazí od poisťovne?

  

Chcem sa spýtať ohľadom krádeže auta, ako je to s DPH? Bolo mi ukradnuté auto, páchateľa polícia má, priznal sa ku krádeži, len auto mi úplne rozbil, kde mi poisťovňa uznala totálku. Auto bolo 3 mesiace nové. Bolo na burze, kde sa mi ozval kupec vraku, ktorému som vystavil FA s DPH. Toto DPH musím odviesť alebo nie? Ďalej mi vyplatí poisťovňa ten zbytok peňazí, len neviem či tiež budem musieť odviesť DPH. A mám ešte GAPKO, tam mi budú tiež vyplácať peniaze. Keď vás môžem poprosiť ako je to stým? Jeden účtovník mi povedal, že keď auto bolo ukradnuté a páchateľ je známy, tak DPH nebudem odvádzať, len  z toho predaja vraku.

 

Zdravím. V prípade krádeže tovaru, pri ktorom ste odpočítali daň, ste povinný odviesť daň vo výške odpočítanej dane – vrátiť ju späť. Ak je tovar predmetom odpisovania, znížite odvod dane o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom. Ak bol odcudzený tovar, ktorý bol predmetom nájmu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci (leasing), odvediete daň zníženú o daň, ktorú ste z tohto tovaru už odviedli, najviac však do výšky odpočítanej dane. Odvod (vrátenie) dane sa vykonáva za to zdaňovacie obdobie, v ktorom sa krádež zistila. Podobnej situácii som sa venoval v článku Vrátenie DPH pri krádeži. Takže to, či je páchateľ známy alebo nie v tomto prípade nehrá žiadnu úlohu.

Ohľadom predaja vraku ste postupovali správne, keď ste ho predali s DPH (ak bolo auto využívané na dodávky tovaru/služieb s DPH, čo pravdepodobne bolo, keďže ste si uplatnili odpočet dane a chcete vedieť ako je s jej vrátením), pretože aj vrak je podľa § 2 Zákona 222/2004 Z.z. o DPH predmetom dane.

Čo sa týka prijatej náhrady za škodu od poisťovne (GAP), tá nespadá do definície predmetu dane, takže DPH sa jej netýka.

V prípade škodovej udalosti je dôležité určenie vinníka, nakoľko podľa § 19 ods. 3 písm. g) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa za daňovo uznateľné náklady považujú škody nezavinené daňovníkom vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy, napríklad zemetrasenia, povodne, krupobitia, lavíny alebo blesku a spôsobené neznámym páchateľom v zdaňovacom období, v ktorom bola táto skutočnosť potvrdená políciou.

Keďže vaša situácia nespĺňa zákonom stanovené podmienky, za daňovo uznateľné náklady sa bude považovať len tá časť nákladov do výšky prijatých náhrad od poisťovne, páchateľa alebo z predaja daného auta. Obdobne riešený prípad nájdete v článku “Totálka” s autom. Čo je daňovo uznateľným výdavkom?

[nahlás chybu v článku]