Čo s DPH pri krádeži auta? Platí sa DPH z peňazí od poisťovne?

  

Chcem sa spýtať ohľadom krádeže auta, ako je to s DPH? Bolo mi ukradnuté auto, páchateľa polícia má, len auto mi úplne rozbil, kde mi poisťovňa uznala totálku. Auto bolo 3 mesiace nové. Bolo na burze, kde sa mi ozval kupec vraku, ktorému som vystavil FA s DPH. Toto DPH musím odviesť alebo nie? Ďalej mi vyplatí poisťovňa ten zbytok peňazí, len neviem či tiež budem musieť odviesť DPH. A mám ešte GAPKO, tam mi budú tiež vyplácať peniaze. Keď vás môžem poprosiť ako je to stým? Jeden účtovník mi povedal, že keď auto bolo ukradnuté a páchateľ je známy, tak DPH nebudem odvádzať, len  z toho predaja vraku.

 

Zdravím. V prípade krádeže tovaru, pri ktorom ste odpočítali daň, ste povinný odviesť daň vo výške odpočítanej dane – vrátiť ju späť. Ak je tovar predmetom odpisovania, znížite odvod dane o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom. Ak bol odcudzený tovar, ktorý bol predmetom nájmu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci (leasing), odvediete daň zníženú o daň, ktorú ste z tohto tovaru už odviedli, najviac však do výšky odpočítanej dane. Odvod (vrátenie) dane sa vykonáva za to zdaňovacie obdobie, v ktorom sa krádež zistila.

Podobnej situácii som sa venoval v článku Vrátenie DPH pri krádeži. To, či je páchateľ známy alebo nie, v tomto prípade nehrá žiadnu úlohu.

Ohľadom predaja vraku ste postupovali správne, keď ste ho predali s DPH (ak bolo auto využívané na dodávky tovaru/služieb s DPH, čo pravdepodobne bolo, keďže ste si uplatnili odpočet dane a chcete vedieť ako je s jej vrátením), pretože aj vrak je podľa § 2 Zákona 222/2004 Z.z. o DPH predmetom dane.

Čo sa týka prijatej náhrady za škodu od poisťovne (GAP), tá nespadá do definície predmetu dane, takže DPH sa jej netýka.

V prípade škodovej udalosti je dôležité určenie vinníka, nakoľko podľa § 19 ods. 3 písm. g) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa za daňovo uznateľné náklady považujú škody nezavinené daňovníkom vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy, napríklad zemetrasenia, povodne, krupobitia, lavíny alebo blesku a spôsobené neznámym páchateľom v zdaňovacom období, v ktorom bola táto skutočnosť potvrdená políciou.

Keďže vaša situácia nespĺňa zákonom stanovené podmienky – neznámy páchateľ, za daňovo uznateľné náklady sa bude považovať len tá časť nákladov do výšky prijatých náhrad od poisťovne, páchateľa alebo z predaja daného auta.

Obdobne riešený prípad nájdete v článku “Totálka” s autom. Čo je daňovo uznateľným výdavkom?

(Pôvodný článok 13.12.2018 | Aktualizované 26.09.2023, 17:30)

[nahlás chybu v článku]