Chystané zmeny v minimálnej mzde za rok 2021 a v Zákonníku práce

  

V roku 2021 porastie minimálna mesačná mzda zo súčasných 580 € na 623 €. Taktiež porastie výška minimálnej hodinovej mzdy zo súčasných 3,333 € na 3,580 €.

Veľká zmena nastane aj pri výpočte minimálnej mzdy ovplyvnenej stupňom náročnosti práce. Po novom sa bude počítať nasledovne:

„Suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok je súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej  na rok 2020  a súčinu sumy mesačnej  minimálnej  mzdy určenej na  rok  2020 a koeficientu minimálnej mzdy. Suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri  ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku podľa prvej vety.“

Preložené do ľudskej reči to znamená nasledovné:

Minimálna mesačná mzda podľa stupňa náročnosti práce platná pre rok 2020 sa rovnako zvýši o sumu 43 € (rozdiel 623 € mínus 580 €). Hodinová minimálna mzda sa následne vypočíta z tejto zvýšenej minimálnej mzdy.

Zmeny sa však dotknú aj príplatkov, náhrad a mzdových zvýhodnení, ktoré sú v súčasnosti určené percentom. Po novom budú určené pevnými sumami a to nasledovne:

Pracovná pohotovosť

Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách 0,72 € za hodinu (…)

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

Za každú hodinu práce podľa odseku 1 patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách 0,76 € za hodinu (…)

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách 1,79 € za hodinu (…)

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia (…), najmenej však 45 % minimálnej mzdy v eurách 1,61 € za hodinu (…)

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

Zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách 3,58 € za hodinu (…)

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia (…), najmenej však 90 % minimálnej mzdy v eurách 3,22 € za hodinu (…)

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách 1,43 € za hodinu (…), a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách 1,79 € za hodinu (…)

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia (…), najmenej však 35 % minimálnej mzdy v eurách 1,25 € za hodinu (…)

(Zdroj: nrsr.sk)

[nahlás chybu v článku]

PW202007081924