Výpoveď zo zdravotných dôvodov

  

Dobrý deň. Kvôli operácii chrbtice, čo som bola vyše roka na PNke, nemôžem ďalej pracovať vo firme. Chcela som teda po nich, aby mi dali výpoveď a zaplatili odstupné, ale oni mi povedali, že mi nič platiť nebudú, že nech si dám výpoveď sama. Ako postupovať? Mám nárok na nejaké to odstupné, keďže tam pracovať nemôžem, alebo mám smolu. Ďakujem za radu.

Zdravím. Podľa § 55 ods. 2 písm. a) Zákona 311/2001 Z.z. Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak „zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva“

Ak vás zamestnávateľ do 15 dní od predloženia lekárskeho posudku nepreradí na inú prácu, napr. nemá voľné pracovné miesto, alebo nechce, tak vy máte podľa § 69 ods. 1 písm. a) Zákona možnosť okamžite skončiť pracovný pomer. 

Takže postupoval by som nasledovne:

  1. požiadal by som  o preradenie na inú, vhodnú prácu na základe lekárskeho posudku,
  2. počkal by som 15 dní, či ma zamestnávateľ preradí,
  3. ak by ma nepreradil, jeho jedinou možnosťou by bolo dať vám výpoveď (nie je dôvod držať a platiť zamestnanca, ktorý nemôže pracovať),
  4. prípadne by ste mohli dať výpoveď zo zdravotných dôvodov vy, najlepšie najlepšie formou dohody.

Viac o formách skončenia pracovných pomerov a odstupnom sa dočítate v článku Skončenie pracovného pomeru alebo v § 76 Zákona.

Ešte by som podotkol, že vo výpovedi treba uviesť presný dôvod prečo končíte s prácou  – zo zdravotných dôvodov, priložil by som lekársky posudok/posudky, ktoré to odôvodňujú, aby sa nedal zameniť obsah výpovede. A hlavne robiť všetko písomnou formou.

(Aktualizované 23.11.2017, 16:22)

  [nahlás chybu v článku]