Vedenie viacerých skladov a spôsob účtovania

  

Ak má firma viacero skladov, môže jeden sklad viesť spôsobom A (napr. materiál na výrobu) a druhý spôsobom B (napr. bežná spotreba)? Alebo si musím zvoliť pre celú firmu jeden spôsob a ten použiť na všetky sklady? Ďakujem.

 

Zdravím. Pri samotnom určení/zvolení spôsobu účtovania o zásobách, či už spôsobom A alebo spôsobom B, je potrebné postupovať podľa § 43 Zákona 740/2002 Z.z. Postupy účtovania v sústave PÚ:

  • Účtovanie spôsobom A – v priebehu roka sa účtujú všetky pohyby zásob na jednotlivé účty účtovnej triedy 1 – zásoby. Následne sa vyskladnené zásoby preúčtovávajú do nákladov. V priebehu rok sú v účtovníctve dostupné priebežné údaje o stave zásob. Nevýhodou tohto spôsobu je vyššia administratívna náročnosť.
  • Účtovanie spôsobom B – v priebehu roka sa účtujú všetky pohyby na obstaranie zásob priamo do nákladov. Na konci účtovného obdobia sa vykoná inventúra a zistený zostatok sa zaúčtuje na účty zásob. V priebehu roka tak nie sú v účtovníctve dostupné priebežné údaje o stave zásob. Výhodou tohto spôsobu je však nižšia administratívna náročnosť.

Okrem Postupov účtovania je potrebné postupovať aj v súlade so Zákonom 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve.

Odpoveď na vašu otázku možno nájsť v § 7 ods. 4 tohto zákona, v ktorom sa píše: „Účtovná jednotka je povinná použiť účtovné zásady a účtovné metódy spôsobom, ktorý vychádza z predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti a že u nej nenastáva žiadna skutočnosť, ktorá by ju obmedzovala alebo jej zabraňovala v tejto činnosti pokračovať aj v blízkej budúcnosti, minimálne 12 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavila riadna účtovná závierka. V prípade, že účtovná jednotka má informáciu o tom, že u nej takáto skutočnosť nastáva, je povinná použiť tomu zodpovedajúci spôsob účtovania, pričom je povinná uviesť informáciu o použitom spôsobe v účtovnej závierke v poznámkach.“

Z vyššie uvedeného vyplýva, že zvolený spôsob účtovania skladu je nutné premietnuť do všetkých skladov, ktoré podliehajú danej účtovnej jednotke.

Mohlo by vás zaujímať: Musím viesť skladovú evidenciu (sklad)?, Spotreba energie vs. spotreba ostatných neskladovateľných dodávok

(Pôvodný článok 24.11.2020 | Aktualizované 30.10.2022, 17:32)

[nahlás chybu v článku]