Školenie zamestnanca na cudzí jazyk

  

Môžeme nášmu zamestnancovi zaplatiť kurz maďarčiny, keď vybavuje objednávky z veľkej časti v Maďarsku? Teraz je to riešené cez Google prekladač, ale kurz by pomohol. Mohol by som si to dať potom vo firme do nákladov?

 

Zdravím. Áno, takáto možnosť pre vás existuje. Môžete sa oprieť o § 154 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce, podľa ktorého je zamestnávateľ povinný rekvalifikovať zamestnanca, ktorý prechádza na nové pracovisko alebo na nový druh práce, alebo na spôsob práce, ak je to nevyhnutné najmä pri zmenách v organizácii práce alebo pri iných racionalizačných opatreniach.

Aj samotný zamestnanec je tiež povinný si sústavne prehlbovať kvalifikáciu na výkon práce dohodnutej v pracovnej zmluve. Prehlbovaním kvalifikácie je aj jej udržiavanie a obnovovanie. Zúčastniť sa na ďalšom vzdelávaní s cieľom prehĺbiť si kvalifikáciu môže zamestnancovi nariadiť aj samotný zamestnávateľ, pričom účasť na vzdelávaní je výkonom práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda.

Zaplatenie školenia zamestnávateľom zamestnancovi je pre zamestnanca príjmom oslobodeným od dane podľa § 5 ods. 7 písm. a) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Pre zamestnávateľa ide zase o sumu vynaloženú na doškoľovanie zamestnanca, ktoré súvisí s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa.

Aby sa dali náklady na kurz maďarského jazyka považovať za daňovo uznateľné, je potrebné, aby bol maďarský jazyk zamestnancom reálne využívaný pri plnení jeho pracovných povinností (čo podľa vášho opisu je splnené). A to z toho dôvodu, pretože samotný Zákon o dani z príjmov v § 19 ods. 2 písm. c) bod 3. hovorí, že medzi daňové výdavky (náklady) možno zahrnúť také výdavky (náklady), ktoré sú vynaložené na vzdelávanie zamestnanca, pričom toto vzdelávanie musí súvisieť s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa.

Mohlo by vás zaujímať: Môžem dostať výpoveď kvôli neplneniu noriem?, Môže byť výpoveď poslaná e-mailom, keď podpísaná zaručeným elektronickým podpisom?

(Pôvodný článok 04.04.2019 | Aktualizované 21.08.2022, 18:19)

[nahlás chybu v článku]