Školenie zamestnanca na cudzí jazyk

  

Môžeme nášmu zamestnancovi zaplatiť kurz maďarčiny, keď vybavuje objednávky z veľkej časti v Maďarsku? Teraz je to riešené cez Google prekladač, ale kurz by pomohol. Mohol by som si to dať potom vo firme do nákladov?

 

Zdravím. Áno, takáto možnosť v zákone existuje. Môže sa vychádzať z ustanovení § 154 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce podľa ktorého je zamestnávateľ povinný rekvalifikovať zamestnanca, ktorý prechádza na nové pracovisko alebo na nový druh práce, alebo na spôsob práce, ak je to nevyhnutné najmä pri zmenách v organizácii práce alebo pri iných racionalizačných opatreniach.

Zamestnanec je tiež povinný si sústavne prehlbovať kvalifikáciu na výkon práce dohodnutej v pracovnej zmluve. Prehlbovaním kvalifikácie je aj jej udržiavanie a obnovovanie. Zúčastniť sa na ďalšom vzdelávaní s cieľom prehĺbiť si kvalifikáciu môže zamestnancovi nariadiť aj samotný zamestnávateľ, pričom účasť na vzdelávaní je výkonom práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda.

Takéto zaplatenie školenia by bolo pre zamestnanca tiež príjmom oslobodeným od dane podľa § 5 ods. 7 písm. a) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Išlo by o sumu vynaloženú zamestnávateľom na doškoľovanie zamestnanca, ktoré súvisí s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa.

Aby boli náklady na kurz maďarského jazyka daňovo uznateľné je potrebné, aby bol maďarský jazyk zamestnancom reálne využívaný pri plnení jeho pracovných povinností (čo by podľa vášho opisu mohlo byť splnené).

Je to z toho dôvodu, pretože samotný Zákon o dani z príjmov v § 19 ods. 2 písm. c) bod 3. hovorí, že medzi daňové výdavky (náklady) možno zahrnúť také výdavky (náklady), ktoré sú vynaložené na vzdelávanie zamestnanca, pričom toto vzdelávanie musí súvisieť s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa.

Mohlo by vás zaujímať: Môžem dostať výpoveď kvôli neplneniu noriem?, Môže byť výpoveď poslaná e-mailom, keď podpísaná zaručeným elektronickým podpisom?

(Pôvodný článok 04.04.2019 | Aktualizované 01.11.2020, 12:06)

[nahlás chybu v článku]