Pripravované novinky v Zákone o dani z príjmov a v Daňovom poriadku

  

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novely zákona o dani z príjmov a daňového poriadku. Niektoré z chystaných noviniek sú rozpísané nižšie.

Novela Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

Návrh novely zákona o dani z príjmov obsahuje možnosť vyššieho odpočtu daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) v nadväznosti na započítanie príjmov obidvoch oprávnených osôb (napr. rodičov) do úhrnu príjmov pre účely uplatnenia tohto daňového bonusu. V návrhu sa píše nasledovné:

„Ak daňovník uplatňujúci si nárok na daňový bonus nemá dostatočne vysoký základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 5  (príjem zo závislej činnosti) alebo základ dane (čiastkový základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 (príjem z podnikania a príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti) alebo ich úhrn na uplatnenie celého nároku daňového bonusu na vyživované dieťa (deti), môže si ho douplatniť pri podaní daňového priznania, v ktorom si navýši základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 5 alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo ich úhrn na účely výpočtu výšky nároku na daňový bonus o základ dane z príjmov (čiastkový základ dane) podľa § 5 alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo ich úhrn druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa (deti) v  domácnosti.“

Účinnosť zákona je plánovaná od 01.01.2023 a prvýkrát sa uplatní pri vykonaní ročného zúčtovania alebo podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2023.

Novela Zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)

V zákone o správe daní sa navrhuje pri ukladaní pokút zaviesť systém tzv. „druhej šance“, podľa ktorého správca dane pokutu, ktorú je možné určiť, neuloží, ale vyzve na splnenie povinnosti s upozornením, že pri ďalšom porušení už bude uložená pokuta. Nadväzne na takúto úpravu sa navrhuje zvýšenie súm dolných hraníc týchto pokút za správne delikty za nepodané daňového priznania, nesplnenie registračnej povinnosti, nesplnenie oznamovacej povinnosti či nesplnenie povinnosti uloženej rozhodnutím správcu dane z 30 € resp. 60 € na 100 €.

Tiež sa navrhuje skrátiť lehotu na vyrubenie úroku z omeškania pri úplnej úhrade nedoplatku tak, že úrok bude možné uložiť do jedného roka od konca roka, v ktorom bol nedoplatok uhradený.

Ďalej sa navrhuje zrýchliť postup pri vrátení vodičského preukazu, ak je zastavené exekučné konanie. Už nebude potrebné čakať na právoplatné rozhodnutie o zastavení daňového exekučného, ale postačí len rozhodnutie o zastavení daňového exekučného.

Účinnosť zákona je plánovaná od 01.01.2024, pričom účinnosť ustanovenia o zrýchlení vrátenia vodičského preukazu je plánovaná od 01.01.2023.

Mohlo by vás zaujímať: Ako prebieha exekúcia vodičského preukazu Finančnou správou?, Akú pokutu dostanem za dodatočné daňové priznanie DPH? (výpočet)

(Zdroj: slov-lex)

[nahlás chybu v článku]