Podpora cestovného ruchu znížením sadzby DPH na ubytovanie (doplnené)

  

Od nového roka (od 01.01.2019) bude v platnosti 10 %-ná DPH na vybrané ubytovacie služby. Cieľom zavedenia tohto opatrenie je podľa predkladateľa návrhu zvýšiť dopyt po ubytovacích službách a tým pozitívne podporiť rozvoj cestovného ruchu na Slovensku. Znížená sadzba dane z pridanej hodnoty vo výške 10 % zo základu dane sa bude uplatňovať na ubytovacie služby uvedené v kóde 55 štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA. Partia medzi ne:

  • 55.1 Hotelové a podobné ubytovacie služby – zahŕňajú poskytovanie ubytovania spravidla na niekoľko dní alebo týždňov v hotelových izbách, hotelových apartmánoch, moteloch, v liečebných alebo podobných zariadeniach s poskytovaním služieb denného upratovania a iných služieb.
  • 55.2 Turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby – zahŕňajú poskytovanie ubytovania v mládežníckych ubytovniach, horských chatách a dovolenkových chatách s menším rozsahom poskytovaných služieb, poskytovanie ubytovania v nehnuteľnostiach na určitý časový úsek a ubytovacie služby v izbách alebo ubytovacích jednotkách (so službami, ktoré sa poskytujú menej ako denne), napr. v prázdninových domoch, hosťovských bytoch, bungalovoch a chatách pre osoby, ktoré pravidelne odchádzajú z miesta bydliska a potrebujú ubytovanie denného alebo týždenného charakteru.
  • 55.3 Prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov – zahŕňa poskytovanie miesta pre rekreačné vozidlá alebo stany, pre osoby, ktoré opustili svoje sídla na niekoľko dní alebo týždňov, poskytnutie miest pod ochrannými prístreškami alebo miest na táborenie, miest pre rozloženie stanov a spacích vakov a poskytovanie nocľahu, kombinovaného so stravou a rekreačnými alebo školiacimi službami v kampingovom komplexe pre dospelých, mládež alebo deti s účtovaním kompletných služieb. 
  • 55.9 Ostatné ubytovacie služby – zahŕňajú poskytovanie ubytovania v študentských domovoch a školských internátoch, ktoré sú súčasťou škôl a univerzít, poskytovanie ubytovania v ubytovniach pre robotníkov alebo kempoch zvyčajne na krátky čas alebo na sezónu a poskytovanie ubytovania v izbách alebo ubytovacích jednotkách pre miestnych obyvateľov trvale ubytovaných v izbách alebo penziónoch a miestnych kluboch. 

Ubytovacie zariadenia poskytujú popri samotnom ubytovaní aj rad ďalších služieb, ako napríklad upratovanie, recepčné služby, raňajky, parkovanie a pod. V týchto prípadoch je potrebné posúdiť, či ide o jedno zložené plnenie, na ktoré sa ako celok vzťahuje znížená 10 %-ná sadzba DPH. Preto pri kombinácii viacerých služieb je nevyhnutné posúdiť každý jednotlivý prípad individuálne a zobrať do úvahy charakteristické vlastnosti alebo okolnosti, za ktorých sa predmetné plnenie poskytuje s cieľom určiť, či ide o dve alebo viac samostatných plnení alebo či ide o jedno zložené plnenie. Môže ísť napr. o nasledovný prípad:

Ak sú raňajky zahrnuté v cene ubytovania a ubytovacie zariadenie neponúka možnosť objednať si ubytovanie bez raňajok, uplatní sa znížená 10 %-ná sadzba DPH na ubytovacie služby vrátane poskytnutých raňajok. Ak je však voči zákazníkovi uplatnená samostatne cena za poskytnutie raňajok (dá sa ubytovať aj bez raňajok), tak v takomto prípade sa uplatní základná 20 %-ná sadzba DPH pri poskytnutí raňajok, pretože sa poskytujú dve samostatné plnenia, a to ubytovacia služba s 10 %-nou DPH a stravovacia služba (raňajky) s 20 %-nou DPH.

Na správne sledovanie a uplatnenie DPH treba sledovať:

  • či poskytované služby, okrem samotného ubytovania, úzko súvisia s poskytovanou službou, alebo či predstavujú doplnkovú službu k ubytovacej službe,
  • či sú služby, ktoré úzko súvisia s ubytovaním, zahrnuté v cene ubytovania, alebo sú platené samostatne a ide o samostatne poskytované služby,
  • či tieto služby môže využívať každý ubytovaný klient bez toho, aby za ne zvlášť platil,
  • či sú tieto služby súčasťou ceny ubytovania bez ohľadu na to, či si ich poskytnutie klient vyžiadal alebo nie, a bez ohľadu na to, či ich využije alebo nie.

Podľa vyššie uvedeného možno povedať, že:

  • upratovanie a recepčné služby sú súčasťou ubytovacej služby so zníženou sadzbou dane,
  • ubytovanie  vrátane poskytnutia služieb, ako je napríklad parkovanie, vstup do bazéna alebo fitnescentra pre ubytovaných hostí je súčasťou ubytovacej služby so zníženou sadzbou dane, ak sú tieto služby zahrnuté v cene ubytovania.

(Zdroj: nrsr.sk, financnasprava.sk)

(Pôvodný článok 23.10.2018 | aktualizované 21.12.2018, 18:59)

[nahlás chybu v článku]