Nižšie zdaňovanie Bitcoinu (virtuálnych mien)

  

Od 01.01.2024 sa zníži daňovo-odvodová záťaž v súvislosti s predajom virtuálnych mien, a tým sa zjednodušiť ich používanie v bežnom živote. Vyplýva to zo schválenej novely Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Čo sa mení?

Z dôvodu zvýšenia právnej istoty sa v zákone ustanovuje presnejšia definícia virtuálnej meny. Taktiež sa ustanovuje definícia stablecoinu a stakingu.

Mení sa definícia pojmu predaja virtuálnej meny, a to tak, že za predaj virtuálnej meny sa nebude považovať výmena virtuálnej meny za virtuálnu menu, ale bude za predaj považovaná výmena za
stablecoin.

Do základu dane, resp. čiastkového základu dane za budú zahŕňať len príjmy z predaja virtuálnej meny, ak k ich predaju dôjde do jedného roka od ich nadobudnutia alebo v prípade ak dochádza
k výmene virtuálnej meny za stablecoin. V prípade predaja virtuálnej meny po uplynutí jedného roka od jej nadobudnutia sa príjem zahrnie do osobitného základu dane podľa § 51e ods. 5.

Definuje sa § 51e ods. 5, a to nasledovne: Do osobitného základu dane sa zahŕňajú príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. t), ak k predaju virtuálnej meny došlo po uplynutí jedného roka od jej nadobudnutia; to neplatí pre príjem z predaja virtuálnej meny, ktorá bola obchodným majetkom daňovníka..

Časový test jedného roka

Ak pôjde o predaj virtuálnej meny po uplynutí jedného roka od jej nadobudnutia, príjem sa bude zdaňovať sadzbou dane vo výške 7 %. Zdravotné odvody vo výške 14 % sa už platiť nebudú.

V prípade príjmu z predaja virtuálnej meny do jedného roka sa príjmy zahrnú do základu dane spolu s ostatnými príjmami. Budú sa tak zdaňovať sadzbou dane 19 % (resp. 25 %). Zdravotné odvody vo výške 14 % sa však taktiež už platiť nebudú.

Neprehliadnite k téme:

[nahlás chybu v článku]