Navrhované zmeny v Zákone o DPH na rok 2021 (schválené)

  

Zásielkový predaj, zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok z tretích krajín, či oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke. To je len výber z toho, čím nás rok 2021 v oblasti DPH potrápi. Poďme si to teda v rýchlosti zhrnúť…

Zásielkový predaj

V súčasnosti platné pravidlá upravujúce tzv. zásielkový predaj tovaru  v rámci EÚ do značnej miery nenapĺňajú zásadu zdanenia v mieste  spotreby, keďže miesto dodania tovaru formou zásielkového predaja je v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí, len ak hodnota dodávok do tohto členského  štátu  presiahne 35 000 € alebo 100 000 € (Smernica stanovenie tohto limitu ponecháva na členské štáty), alebo si tento členský štát dodávateľ zvolí predtým, ako hodnota jeho dodávok dosiahne stanovenú hodnotu.

Po novom sa hranica znižuje na 10 000 € ročne, pričom ak podnikateľ túto hranicu v niektorom z členských štátov prekročí, musia sa zaregistrovať na platcovstvo DPH v danom členskom štáte – miesto dodania tovaru sa zmení na miesto dodania tovaru podľa § 14 ods. 2 Zákona o DPH* a miesto dodania služby sa zmení na miesto dodania služby podľa § 16 ods. 14 Zákona o DPH**.

*Miestom dodania tovaru pri zásielkovom predaji, ak je tovar dodaný z tuzemska do iného členského štátu, je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru. **Miestom dodania služby je miesto, kde má osoba iná ako zdaniteľná osoba sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.

V tejto situácii však môže zdaniteľná osoba (firma, živnostník/szčo) využiť ustanovenia § 68b Zákona o DPH – schéma MOSS (Mini One Stop Shop). Zjednodušene povedané: zdaniteľná osoba sa zaregistruje iba v jednom z členských štátov, cez portál Finančnej správy si vybaví si prístup do MOSS a za každý kalendárny štvrťrok bude podávať jedno daňové priznanie v členení podľa členských štátov spotreby, v ktorých vznikla daňová povinnosť.

Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok z tretích krajín

V aktuálne platnej úprave sa zásielky z tretích krajín, ktorých hodnota nepresahuje 22 € prepúšťajú do voľného obehu a neplatí sa z nich žiadna DPH a ani clo (§ 48 ods. 2 písm. b) Zákona). Oslobodenie od DPH sa navrhuje od 01.07.2021 zrušiť. Po novom sa tak bude DPH platiť aj z týchto zásielok. AliExpress už nebude taký lacný – informácie nájdete aj v článku Slovenská pošta vás začne zastupovať v colnom konaní.

Zásielka v hodnote do 30.06.2021 od 01.07.2021
DPH CLO DPH CLO
do 22 € (vrátane) nie nie áno nie
od 22 € do 150 € (vrátane) áno nie áno nie
od 150 € áno áno áno áno

Oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke

Navrhuje sa zaviesť možnosť opravy základu dane pri dodaní tovaru alebo služby, ak platiteľ dane, dodávateľ, nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou. Dodávateľ, ktorému nebolo zaplatené, si tak môže vyžiadať od štátu odvedenú DPH späť. V takomto prípade bude zase jeho odberateľ, ktorý mu nezaplatil, povinný uplatnenú DPH štátu vrátiť späť. K oprave bude môcť dôjsť najneskôr do 3 rokov odo dňa podania daňového priznania, v ktorom bola daň odvedená.

Všetky detailné informácie o navrhovaných zmenách nájdete na nrsr.sk.

Pozn.: Novela zákona bola 05.11.2020 schválená. Ako poslanci hlasovali nájdete na nrsr.sk.

(Pôvodný článok 31.08.2020 | Aktualizované 05.11.2020, 16:44)

[nahlás chybu v článku]