Môže nepodnikateľ („obyčajný človek“) vystaviť faktúru?

  

Kamarátov otec nepodniká, ale pre moju firmu mi robil promo video. Môže on, keď nie je podnikateľ, vystaviť faktúru a ja si to dať do účtovníctva?

 

Zdravím. Povinnosť vystaviť faktúru určuje Zákona 222/2004 Z.z. o DPH v § 72. Takúto povinnosť majú hlavne platitelia dane (DPH), firmy, ktoré nie sú platiteľmi DPH, no z určitého dôvodu sú registrované pre DPH (napr. podľa § 7, § 7a) alebo ostaté osoby, ktoré predajú nový dopravný prostriedok do EÚ.

Vaša situácia nespadá ani do jednej z kategórii, kedy by musel otec vášho kamaráta vystaviť faktúru.

Dobrovoľne ju však vystaviť môže. Obsah faktúry (to, čo musí obsahovať) však nebude potrebné sledovať z pohľadu Zákona o DPH ale z pohľadu Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Vychádzať sa bude z § 10 Zákona a faktúra bude musieť obsahovať nasledovné:

  • slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
  • obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
  • peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
  • dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
  • dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
  • podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,
  • označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.

Často sa možno stretnúť s názorom, že ak nejde o podnikateľa alebo právnickú osobu, tak takáto osoba „nepodnikateľ“ nemôže vystaviť faktúru. Zákon však nič také nezakazuje.

Faktúru je potrebné chápať ako doklad, ktorým dodávateľ (otec vášho kamaráta) požaduje za poskytnuté práce/tovar úhradu v dohodnutej sume do určitého termínu.

Mohlo by vás zaujímať: Faktúra ako doklad o doručení tovaru, dodaní služby?, Môže firma odo mňa požadovať doplnenie faktúry? Čo musí faktúra zo zákona obsahovať?

[nahlás chybu v článku]