Môže firma odo mňa požadovať doplnenie faktúry? Čo musí faktúra zo zákona obsahovať?

  

Dobrý večer. Firma, ktorej som začal faktúrovať moje služby, mi vrátila faktúru na prerobenie, aby som tam doplnil pod akým číslom som zaregistrovaný na živnostenskom registri, že to tam musí byť, a že inak mi faktúru neuhradia. Môžu niečo takého odo mňa požadovať? Ďakujem.

Zdravím. Náležitosti faktúry upravujú súčasne tri zákony a všetky tri musia by pri vystavení faktúry zároveň aj dodržané. Ide o:

  • Zákon 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
  • Zákon 431/2002 Z.z. o účtovníctve,
  • Zákon 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
Obchodný zákonník (§ 3a) Zákon o účtovníctve (§ 10) Zákon o DPH (§ 74 ods. 1)
  slovné a číselné označenie dokladu poradové číslo faktúry
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo (ak je pridelené) názov dodávateľa a odberateľa identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa
  peňažnú sumu / cenu za mernú jednotku a množstvo množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby
    základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty
    uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane
    výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť
  dátum vyhotovenia dátum vyhotovenia
    dátum dodanie tovaru, služby
  dátum uskutočnenia účtovného prípadu  
  obsah účtovného prípadu  
  účty, na ktorých sa účtovný prípad účtuje (v prípade podvojného účtovníctva)  
  podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad a za zaúčtovanie  
    ďalšie dodatočné slovné informácie pri splnení určitých podmienok, viď. § 74 ods. 1 písm. j) až n)
podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov uvádzajú aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu    
ak podnikateľ na svojich obchodných dokumentoch uvádza výšku základného imania, musí uviesť aj rozsah jeho splatenia    

Takže áno, ako môžete vidieť z tabuľky vyššie, má právo, dokonca sa dá povedať povinnosť, od vás požadovať doplnenie čísla, pod ktorým ste zaregistrovaný v živnostenskom registri.

[nahlás chybu v článku]