Faktúra ako doklad o doručení tovaru, dodaní služby?

  

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať. Môže byť faktúra ako doklad o doručení tovaru? Nakoľko mám jedného odberateľa, ktorý odoberal materiál a z cca 50 faktúr mi 10 nezaplatil. K faktúram nemám dodacie listy. Je nejak dané v zákone, že ak ma faktúru riadne zaúčtovanú aj v kontrolných výkazoch DPH, že sa to považuje za doručené? Ďakujem.

 

Zdravím. Podľa § 10 ods. 1 písm. c) Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve musí faktúra obsahovať peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva. Ide teda o položkovité vypísanie dodávaných tovarov a/alebo služieb odberateľovi (zákazníkovi). Dá sa povedať, že tu faktúra slúži zároveň ako dodací list.

V prípade, že na faktúre neuvádzate tovar a služby položkovito, ale uvádzate, že faktúrujete na základe priloženého dodacieho listu, rozpisu práca a pod., tak vtedy treba k danej faktúre priložiť aj dodací list, prípadne iný dokument, aby bola splnená vyššie uvedená zákonná podmienka.

Čo sa týka vystavenie faktúry, tak túto povinnosť majú len osoby (platitelia DPH, zdaniteľné osoby) uvedené v § 72 Zákona 222/2004 Z.z. o DPH. Tých, ktorých sa povinnosť vystaviť faktúru netýka, ju vystaviť nemusia. Avšak, faktúra ako taká je ideálnym účtovným dokladom, či dokladom preukazujúcim pohľadávku. Preto aj osoby, ktoré ju povinnosť vystavovať nemajú, ju pri dodaní tovaru a/alebo poskytnutí služby vystavujú.

Faktúra sa, ako už bolo spomínané, vystavuje za dodaný tovar, poskytnutú službu a nemôže sa vystavovať len tak „lebo chcem“ bez toho, aby došlo k reálnemu dodaniu tovaru/služby. Takéto „lebo chcem“ vystavovanie faktúr zakladá skôr na daňové podvody. Možno preto predpokladať, že vystavením faktúry došlo k dodaniu tovar resp. poskytnutiu služby (prebehol obchodný vzťah).

V prípade, že ste vaše faktúry odovzdali obchodnému partnerovi osobne (ideálne je si nechať svoje originály faktúr pri preberaní partnerom podpísať alebo opečiatkovať), zaslali emailom alebo poštou a ten nenamietal, dá sa opäť predpokladať, že ich akceptovali. V danom prípade by som vám preto odporučil zaslať im výzvu na zaplatenie, prípadne zaslať im odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov, či sa vám zhodujú. A následne, podľa toho ako sa vyvinie situácia, voliť ďalší postup, ktorý by už bolo vhodné konzultovať s právnikom.

Ako však píšete, váš obchodný partner ich má zaúčtované v účtovníctve a taktiež uvedené v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze DPH (neviem, odkiaľ máte takú informáciu, ale dajme tomu, že je to tak). V danom prípade by sa dalo preto ako „dôkaz“ brať, že faktúry boli doručené a to už len z dôvodu odpočtu DPH, pretože právo odpočítať daň z tovaru alebo služby podľa § 49 ods. 1 Zákona 222/2004 Z.z. o DPH vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť podľa § 8 alebo § 9 Zákona.

Ak si teda váš obchodný partner uplatnil odpočítanie dane, mohol tak urobiť iba na základe zákonných dôvodov a preto by pri prípadnom vymáhaní dlhu mohol tento stav hrať vo váš prospech.

Mohlo by Vás zaujímať: Vznik daňovej povinnosti pri tovare zo zahraničia

(Pôvodný článok 20.12.2018 | Aktualizované 14.09.2020, 18:14)

[nahlás chybu v článku]