Kedy a za akých podmienok môže pracovať predčasný starobný dôchodca?

  

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, či si môžem privyrábať, keď som na predčasnom starobnom dôchodku? Ďakujem.

 

Zdravím. Na priznanie predčasného starobného dôchodku je potrebné splniť podmienky v § 67 Zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Hlavne:

  • musíte byť dôchodkovo poistení minimálne 15 rokov,
  • do dôchodkového veku vám musia chýbať najviac 2 roky
  • a suma predčasného starobného dôchodku musí byť vyššia ako 1,2-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu (za obdobie od 01.07.2019 do 30.06.2020 je to 252,30 €),
  • alebo ak ste boli sporiteľom v 2. pilieri, tak musí byť súčet súm vášho predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku z 2. piliera vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu (za obdobie od 01.07.2019 do 30.06.2020 je to 252,30 €).

Zákon o sociálnom poistení tiež hovorí o tom, že nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká najskôr odo dňa podania žiadosti, pričom tento nárok vám nevznikne, ak ste ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok boli povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba (podnikateľ).

Kedy predčasný dôchodok zaniká?

„Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zaniká odo dňa jeho splátky splatnej po dni vzniku dôchodkového poistenia zamestnanca alebo povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby (…)“

„Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku opätovne vzniká odo dňa nasledujúceho po dni zániku dôchodkového poistenia zamestnanca alebo povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby (…)“

A čo to vlastne znamená?

Ak ako predčasný starobný dôchodca (dôchodkyňa) začnete pracovať a vznikne vám tak dôchodkové poistenie, tak Sociálna poisťovňa vám zo zákona zastaví vyplácanie predčasného dôchodku až do doby zániku tohto dôchodkového poistenia – do doby, kedy prestanete pracovať.

Existuje však aj výnimka

V prípade, že ako predčasný starobný dôchodca (dôchodkyňa) uzatvoríte dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti a váš mesačný príjem neprekročí sumu 200 € a zároveň úhrn príjmu z takejto dohody v príslušnom kalendárnom roku presiahol sumu 2 400 €, tak môžete pokojne pracovať, Sociálna poisťovňa vám vyplácanie predčasného starobného dôchodku nepozastaví.

Ak vás zaujíma paragrafové znenie, ide o kombináciu § 4 ods. 2 písm. b), § 4 ods. 5, § 67 ods. 6§ 227a Zákona.

Netreba však zabudnúť túto výnimku písomne oznámiť svojmu zamestnávateľovi čestným vyhlásením* a tiež na to, že takto pracovať možno iba na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti).

*Tlačivo na stiahnutie: Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – DÔCHODCOVIA) k dohode o vykonaní práce alebo k dohode o pracovnej činnosti na účely uplatnenia práva podľa § 227a Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení účinnom od 1. júla 2018.

Mohlo by vás zaujímať: Vdovský a sirotský dôchodok – aký je nárok po opätovnom manželstve?, Vyplácanie dôchodku na účet, Načo vlastne pracovať…

(Pôvodný článok 25.07.2019 | Aktualizované 09.03.2020, 17:52)

[nahlás chybu v článku]