Nedodržanie liečebného režimu počas PN-ky

  

Dobrý deň. Čo mi môže hroziť, keď nebudem doma počas PN-ky? Viem, že mi nemusia dať peniaze, ale za ako dlho?

 

Zdravím. Ak vás lekár uzná dočasne pracovne neschopného (vypíše vás na PN-ku), môže vám udeliť vychádzky. Tie vám, samozrejme, udelí len vtedy, ak to povaha vašej choroby dovoľuje. Ak nebudete doma počas vychádzky, tak vám nič nehrozí. Taktiež vám nič nehrozí ak sa nebudete doma zdržiavať z dôvodu návštevy lekára. Musíte mať však o tom záznam (v zdravotnej karte). Môže si ho totiž vypýtať Sociálna poisťovňa ako dôkaz.

V opačnom prípade, ak  porušíte liečebný režim, nemáte podľa § 38 Zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení nárok na výplatu nemocenského odo dňa porušenia liečebného režimu do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najviac však v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia. Ak by ste liečebný režim porušovali opakovane, týchto 30 dní by sa začalo počítať vždy od každého dňa tohto porušenia.

Aby však toho nebolo málo, tak od 01.01.2017 si už môžu nárokovať náhradu za porušenie PN-ky aj zdravotné poisťovne. Podľa § 9 ods. 7 Zákona 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení majú od vás nárok na úhradu nákladov za:

  • zdravotnú starostlivosť voči poistencovi, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu,
  • zdravotnú starostlivosť voči poistencovi, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu alebo inej návykovej látky (to neplatí, ak ide o maloletého poistenca, ktorý je umiestnený v resocializačnom stredisku pre drogovo závislých a inak závislých na základe rozhodnutia súdu),
  • zdravotnú starostlivosť voči tretej osobe, ak k úrazu alebo inému poškodeniu zdravia u poistenca došlo jej zavineným protiprávnym konaním,
  • zdravotnú starostlivosť voči poistencovi po zániku verejného zdravotného poistenia, ak si poistenec nesplnil oznamovaciu povinnosť – zánik poistenia u tej-ktorej poisťovne (keďže zdravotne môžete byť poistený iba v jednej zdravotnej poisťovni a iba v jednom štáte),
  • neodkladnú starostlivosť poistencovi podľa voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá porušila povinnosť uhradiť náklady vzniknuté pri jej ďalšom poskytnutí (ak nie ste prihlásený v žiadnej zdravotnej poisťovni).

Na záver treba dodať, že samotné porušenie liečebného režimu môže zisťovať nielen Sociálna poisťovňa, ale aj zamestnávateľ a to buď priamo pri výkone PN-ky (poverenou osobou), ale aj dodatočne, napr. na základe oznámenia (udania), alebo prostredníctvom kontroly v systéme Sociálnej poisťovne o vykonávaní zárobkovej činnosti (či ste niekde počas PN-ky nepracovali).

(Pôvodný článok 28.04.2017 | Aktualizované 07.09.2023, 20:04)

[nahlás chybu v článku]