Kedy a akú sumu zdaním pri predaji mojej pohľadávky?

  

Dobrý deň. Som živnostníčka a chystám sa predať pohľadávku, postúpiť ju druhej firme, nakoľko tí, čo mi majú zaplatiť sa stále vyhovárajú, že nemajú peniaze. Skôr mi to príde tak, že sa ju ani nechystajú zaplatiť. Takto budem mať aspoň nejaké peniaze, ktoré ďalej potrebujem. Ale chcem sa spýtať, že ako to bude so zdaňovaním? Budem zdaňovať celú hodnotu tej pohľadávky, alebo iba sumu, ktorú za ňu dostanem vyplatenú? Ďakujem.

 

Zdravím. O takejto situácii pojednáva Zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Pre lepšiu ilustráciu použijem nejaké vymyslené sumy: vaša pohľadávka je v hodnote 13 000 €, predáte ju za 9 000 €. A pýtate sa teda, či budete zdaňovať tých 13 000 €, ktoré reálne nebudú vyplatené, alebo iba tých 9 000 €, ktoré dostanete za predaj.

V § 17 ods. 12 písm. a) Zákona sa píše, že daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo uplatňuje výdavky percentom, zvýši svoj základ dane o menovitú hodnotu pohľadávky pri jej postúpení, a to aj ak ide o pohľadávku, ktorú daňovník postúpil za cenu nižšiu, ako je jej menovitá hodnota.

To znemená, že ak pohľadávku predáte za 9 000 €, pričom jej menovitá hodnota bola 13 000 €, tak rozdiel 4 000 € musíte taktiež zdaniť (o túto sumu si zvýšite na konci roka svoj základ dane).

Treba však podotknúť, že zdaňovanie pohľadávky sa vykonáva v roku jej postúpenia (predaja). Ide hlavne o situáciu, kedy by ste pohľadávku predali napr. na konci roka 2020, ale úhradu za ňu by ste dostali až v roku 2021. V súlade s § 17 ods. 3 písm. c) Zákona sa už takáto suma, ktorá už bola u toho istého daňovníka zdanená do základu dane nezahŕňa.

Ako bude vyzerať účtovanie v jednoduchom účtovníctve?

Vychádzať sa bude z Postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva (Oznámenie MF SR č. 628/2007 Z.z.).

Podľa § 2 ods. 1 Oznámenia sa za deň uskutočnenia účtovného prípadu, okrem iného, považuje deň postúpenia pohľadávky. Následne § 14 Oznámenia pojednáva o situáciach, ktoré môžu nastať pri pohľadávkach a záväzkoch.

Vo vašej situácii, ku zmluvne dohodnutému dňu o postúpení pohľadávky zaevidujete zánik pohľadávky vo výške 13 000 € v knihe pohľadávok. Následne zaevidujete aj vznik novej pohľadávky vo výške 9 000 € voči postupníkovi (tomu, komu pohľadávku predávate).

Po prijatí platby od postupníka zaevidujete zánik pohľadávky vo výške 9 000 € a túto sumu taktiež zaúčtujete v peňažnom denníku ako ostatný príjem (ovplyvňujúce základ dane). Na konci roka, v rámci koncoročných uzávierkových operácii, zaúčtujete zvyšnú sumu rozdielu, 4 000 €, tiež ako ostatný príjem (ovplyvňujúce základ dane).

V prípade, že by ste do konca roka od postupníka neobdržali platbu za pohľadávku, resp. obdržali by ste len jej časť, je potrebné neuhradenú výšku pohľadávky v rámci uzávierkových operácii taktiež zaúčtovať ako ostatný príjem (ovplyvňujúce základ dane).

Následne, ak dôjde k obdržaniu peňazí za pohľadávku v ďalšom roku, takýto príjem už bude účtovaný v peňažnom denníku ako príjem neovplyvňujúci základ dane z príjmov (nebude predmetom zdaňovania – zdanení bol v predchádzajúcom roku).

Mohlo by vás zaujímať: Postúpenie pohľadávky a osobitná úprava uplatňovania DPH, Ako účtovať postúpenie pohľadávky u postupcu a postupníka?

(Pôvodný článok 22.04.2018 | Aktualizované a doplnené 04.05.2020, 19:22)

[nahlás chybu v článku]