(Do)kedy dostanem peniaze z daňového úradu?

  

“Kedy mi daňový úrad vráti daň alebo daňový bonus?”

Ak vám v daňovom priznaní vyjde preplatok na dani a podáte ho do 01.04.2019, pričom nebudete mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, tak vám daňový úrad podľa § 79 ods. 2 Zákona 563/2009 Z.z. Daňového poriadku vráti tento preplatok najneskôr do 40-tich dní odo dňa vzniku daňového preplatku, teda najneskôr do 13.05.2019 (keďže 40. deň, 11.05.2019, pripadá na sobotu).

“Dokedy daňový úrad vyplatí občianskym združeniam, nadáciám atď. ich 1, 2 alebo 3 % z daní, ktoré im boli poukázané?”

Podľa § 50 ods. 8 Zákona 595/2003 Z.z o dani z príjmov je správca dane je povinný previesť podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa do 3 mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia. Ak nebolo preukázané splnenie podmienok alebo ak predložené vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane zanikne.

[nahlás chybu v článku]