Daňový bonus otca na syna a syna na svoje dieťa

  

Mám takú nešťastnú otázku. Už som sa aj inde pýtal, ale že aj vy aký názor zdieľate. Ide o to, že 17-ročnému chalanovi sa narodilo dieťa. Študuje na SŠ, popri tom pracuje. Chcem si odobriť, lebo čo som čítal zákony, tak som nenašiel dôvod, že prečo nie: 1. 17-ročný chalan si môže uplatniť na dieťa v DP daňový bonus (ročnú podmienku príjmu splnil). 2. Otec 17-ročného chalan si môže uplatniť daňový bonus na 17-ročného syna. Myslím správne, keď takto uvažujem?

 

Zdravím. Pre uplatnenie daňového bonusu je potrebné splniť viacero podmienok. Na začiatok sa vychádza z § 33 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, ktorý sa samostatne venuje len daňovému bonusu. Podľa neho, na to, aby si daňovník mohol uplatniť daňový bonus na dieťa musí byť splnené nasledovné:

  • dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, alebo dosiahol zdaniteľné príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (6-násobok minimálnej mzdy bol pre rok 2018 vo výške 2 880 € a pre rok 2019 je 3 120 €)*,
  • vyživované dieťa žije s daňovníkom (rodičom) v spoločnej domácnosti (prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosť nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu),
  • preukáže nárok príslušnými dokladmi – kópiou rodného listu dieťaťa, alebo potvrdením o návšteve školy, ak sa pripravuje na povolanie štúdiom,
  • ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba**.

*Pre splnenie podmienky výšky dosiahnutých príjmov sa príjmy zo závislej činnosti (zamestnania) a príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti nespočítavajú. Zdaniteľné príjmy môžu byť dosiahnuté aj zo zdrojov v zahraničí (§ 33 ods. 8 Zákona).

**To, že si matka neuplatňuje daňový bonus na dieťa (deti) je potrebné doložiť čestným prehlásením matky.

Okrem vyššie uvedených podmienok je potrebné dodržať aj podmienky vyživovaného dieťaťa. Zákon o dani z príjmov definuje vyživované dieťa ako nezaopatrené dieťa a na jeho definíciu sa odvoláva na Zákon 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa, kde § 3 vymenúva všetky prípady, kedy sa dá dieťa považovať za nezaopatrené. Okrem iného sa tak za nezaopatrené dieťa považuje aj dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom.

Na základe vyššie uvedeného, som toho názoru, že ak 17-ročný chalan býva v spoločnej domácnosti so svojím dieťaťom a aj so svojím otcom, môžu si obaja uplatniť daňový bonus tak, ako ste sa pýtali v otázke. Ostatné podmienky, ako výška ročná príjmu, či byť nezaopatreným dieťaťom, boli podľa toho, čo ste písali, splnené.

Pre rok 2018 bola výška daňového bonusu 21,56 € na dieťa za mesiac (258,72 € na dieťa za rok), pre tento rok je 22,17 € na dieťa za mesiac (266,04 € na dieťa za rok). Od tohto roku platí aj novinka 2-násobnej výšky sumy daňového bonusu na každé vyživované dieťa do 6. roku veku, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti, t.j. 44,34 € na dieťa za mesiac (532,08 € na dieťa za rok).

Mohlo by vás zaujímať: (Do)kedy dostanem peniaze z daňového úradu?, Nárok na daňový bonus u zamestnávateľa

[nahlás chybu v článku]