Štátny príspevok pre mladých (zníženia úrokovej sadzby o 3 %) bude od 01.01.2018 minulosťou

  

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je novela Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v ktorej sa, okrem iného, navrhuje zmena systému poskytovania zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie pre mladých a to zavedením daňového zvýhodnenia vo forme daňového bonusu. Schválením zákona bude zníženie úrokovej sadzby o 3 % od 01.01.2018 už minulosťou.

Súčasťou návrhu zákona je teda aj novela zákonov 483/2001 Z.z. o bankách a 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie. A o čo vlastne pôjde?

V súčasnosti, pri podaní a schválení žiadosti o úver pre mladých, sa vám vaša úroková sadzba zníži o 3 % (2 % dotuje štát, 1% banka). Toto zníženie platí pre 1 osobu resp. 1 manželský pár vo veku od 18 do 35 rokov, na 1 nehnuteľnosť, na 1 zmluvu o o úvere najviac do sumy 50 000 €.

Po novom to bude vyzerať nasledovne:

  • Osobe vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v príslušnom zdaňovacom období vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie, na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 € na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom (už nie na stavebný pozemok).
  • Žiadateľ musí mať najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o úver.
  • Priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov je najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie.
  • Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 €.
  • Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie, poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie.
  • O sumu daňového bonusu na zaplatené úroky sa znižuje daň daňovníka.
  • Daňový bonus na zaplatené úroky možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie podľa tohto zákona zníženej o daňový bonus na dieťa.
  • Ak suma dane zníženej o daňový bonus na dieťa vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu na zaplatené úroky, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, požiada správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu na zaplatené úroky a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie, pričom pri vrátení tejto sumy správca dane postupuje ako pri vrátení daňového preplatku
  • Ak bude suma vypočítanej dane nižšia ako suma daňového bonusu na zaplatené úroky, požiada daňovník (vy), ktorý podáva daňové priznanie, daňový úrad o vyplatenie rozdielu sumy (daňový úrad vám vráti preplatok na úrokoch).
  • Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi, predložením potvrdenia preukazujúceho zaplatenie a výšku úroku k úveru na bývanie vystaveného bankou.

Účinnosť zákona by mala byť od 01.01.2018. Podľa prechodných ustanovení by tieto pravidlá mali platiť iba na úvery uzatvorené po 01.01.2018.

[Zdroj: slov-lex.sk]

[nahlás chybu v článku]