Zjednodušenie pravidiel pri výpočte nároku na dovolenku

  

Na májovej schôdzi sa bude prerokovávať aj návrh na zjednodušenie pravidiel pri výpočte nároku na dovolenku v prípade, že pracovný pomer netrval celý rok, resp. ak zamestnanec nevykonával prácu počas celého roka. Týmto novým návrhom by sa vypustili súčasné § 100 až  § 117 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce.

Zamestnanec by mal mať nárok na dovolenku za kalendárny rok ak pracovný pomer trval nepretržite počas celého kalendárneho roka a zamestnanec vykonával prácu aspoň 21 dní v kalendárnom roku. Za odpracovaný deň by sa, ako doteraz, považoval deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny, pričom časti zmien odpracované v rôznych dňoch by sa nesčítavali.

V prípade, že by pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka a zamestnanec by vykonával prácu aspoň 21 dní v kalendárnom roku, mal by nárok na pomernú časť ročnej dovolenky, ktorá by bola za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok.

Základná výmera dovolenky by stále bola najmenej 4 týždne (20 dní) a u zamestnanca, ktorý by do konca príslušného kalendárneho roka dovŕšil najmenej 33 rokov veku, najmenej 5 týždňov (25 dní).

Zamestnávateľovi by bolo umožnené, obdobne ako doteraz, krátiť dovolenku o jednu dvanástinu za každých 21 neodpracovaných zmien v kalendárnom roku.

Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 01.08.2019.

Návrh zákona neprešiel. Tu si môžete pozrieť ako hlasovali poslanci.

(Zdroj: nrsr.sk)

[nahlás chybu v článku]