Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky, vrátane sociálneho poistenia

  

Prvý rok zamestnávam a chcela by som sa opýtať, že či musím na konci roka vytvárať rezervu na nevyčerpanú dovolenku mojich zamestnancov? Účtovníctvo si vediem sama, len mi to príde komplikované účtovať a potom odúčtovať. Vedeli by ste mi napísať aj predkontácie, ako to nahodiť? Ďakujem.

 

Zdravím. Podľa § 26 ods. 3 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve ste povinná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (poväčšine k 31.12.) vytvoriť rezervy.

Spôsob tvorby a používania rezerv sa uvádza vo vnútornom predpise účtovnej jednotky, pričom rezerva sa môže použiť len na účel, na ktorý bola vytvorená a musí byť tvorená na základe zásady opatrnosti.

Dôvod je taký, že samotné rezervy sú predmetom dokladovej inventúry – na základe akých dokladov a informácii bola rezerva určená a vypočítaná – z čoho sa následne posudzuje ich výška a odôvodnenosť.

V súlade s § 19 ods. 7 Oznámenia 740/2002 Z.z. Postupy účtovania v sústave PÚ ste povinná, v rámci mzdových nákladov, vytvoriť rezervy na

  • nevyčerpané dovolenky, vrátane sociálneho poistenia,
  • odstupné,
  • odmeny členom dozornej rady a iných orgánov spoločnosti,
  • vyplácanie prémií a odmien,
  • vyplácanie odchodného,
  • vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky).

Tvorba rezerv na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca, sú pre vás, podľa § 20 ods. 9 písm. a) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, daňovo uznateľným nákladom.

Ako zaúčtovať tvorbu rezervy?

Tvorba rezervy s predpokladanou dobou vyrovnania pri vzniku najviac jeden rok, kde patrí aj tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia, sa účtujú na účte 323 – Krátkodobé rezervy (§ 50 ods. 3 Postupov účtovania).

Tvorba rezervy na konci roka*

nevyčerpané dovolenky 521 / 323
sociálne poistenie z dovolenky 524 / 323
zdravotné poistenie z dovolenky 524 / 323

*uvádza sa vami vypočítaná predpokladaná suma

Čerpanie rezervy v ďalšom roku

dovolenka čerpaná zo zostatku z predchádzajúceho roka (čerpanie rezervy) 323 / 331
dovolenka čerpaná z aktuálneho roka (prípadne nad sumu vytvorenej rezervy) 521 / 331
sociálne poistenie z čerpanej rezervy 323 / 336
sociálne poistenie z aktuálneho roka (prípadne nad sumu vytvorenej rezervy) 524 / 336
zdravotné poistenie z čerpanej rezervy 323 / 336
zdravotné poistenie z aktuálneho roka (prípadne nad sumu vytvorenej rezervy) 524 / 336

Zrušenie rezervy

V situácii, že ste vytvorili rezervu, pri ktorej ste však nasledujúci rok zistili jej neodôvodnenosť (bola vytvorená vo vyššej výške ako bola jej reálna potreba), je potrebné ju v prevyšujúcej sume zrušiť.

zrušenie rezervy na dovolenky 323 / 521
zrušenie rezervy na sociálne poistenie 323 / 524
zrušenie rezervy na zdravotné poistenie 323 / 524

(Pôvodný článok 07.11.2019 | Aktualizované 26.01.2024, 17:34)

[nahlás chybu v článku]