Stupeň náročnosti práce pre účtovníčku

  

Dobrý deň. Chceme zamestnať účtovníčku na plný úväzok, keďže sa nám dosť rozbehlo podnikanie a externá firma taký nával práce, čo sa ani nečudujem, nestíhala spracovávať. Len máme dilemu, že do akého stupňa náročnosti práce by sme ju mali zaradiť. Bude spracovávať účtovníctvo, vybavovať maily, telefonáty, objednávať tovar podľa našich pokynov alebo požiadaviek zákazníkov, robiť komplet všetky „papierovačky“, okrem mzdovej agendy, tá bude naďalej riešená externe. Ďakujem za radu.

 

Zdravím. Stupne náročnosti práce upravuje Príloha č. 1 k Zákonu č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce a je ich celkovo 6. Od nich sa odvíja aj výška minimálnej mzdy. Príklad pre rok 2018 si môžete pozrieť TU. V prílohe zákona nie sú uvedené jednotlivé profesie, ale opisy práce, ktorú zamestnanec vykonáva, miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti akú práca na zamestnanca vytvára. Zamestnanca treba zaradiť do príslušného stupňa podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorej výkon od zamestnanca vyžaduje, v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve.

Charakteristiky stupňov náročnosti pracovných miest

  • Pracovné miesto zodpovedajúce prvému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov.
  • Pracovné miesto zodpovedajúce druhému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo prác spojených s hmotnou zodpovednosťou; výkon jednoduchých remeselných prác; výkon sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve; výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodárskosprávnych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov.
  • Pracovné miesto zodpovedajúce tretiemu stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend; samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác; riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody.
  • Pracovné miesto zodpovedajúce štvrtému stupňu náročnosti práce charakterizuje samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou; poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb,
  • Pracovné miesto zodpovedajúce piatemu stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému; výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia,
  • Pracovné miesto zodpovedajúce šiestemu stupňu náročnosti práce charakterizuje tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami; výkon špecializovaných a certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb.

Pre účtovníčky, ktoré zabezpečujú kompletne celú účtovnú agendu, a dá sa povedať, že podľa vašej otázky aj „chod“ podniku (zabezpečovanie tovaru podľa vašich pokynov a požiadaviek zákazníkov), je vhodný 5. pracovný stupeň. V prípade, že by sme prijali viacej zamestnancov na túto pozíciu a rozdelili prácu medzi nich bolo by možné ich zaradiť do 4. pracovného stupňa. Všetko sa to však odvíja, ako som už písal, od opisu práce, ktorú zamestnanec vykonáva, miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti akú práca na zamestnanca vytvára.

V prípade nejasností môžete taktiež navštíviť miestne príslušný inšpektorát práce, ktorý zabezpečujú poskytovanie bezplatného poradenstva zamestnávateľom, fyzickým osobám, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, a zamestnancom, a to v rozsahu základných odborných informácií a rád o spôsoboch, ako najúčinnejšie dodržiavať predpisy v oblastiach dozoru inšpekcie práce.

(Pôvodný článok 18.12.2016 | Aktualizované 08.09.2018, 09:21)

[nahlás chybu v článku]