Po rekreačných preukazoch (príspevku na dovolenku) prichádza „Príspevok na športovú činnosť dieťaťa“ (schválené)

  

Po, pre niektoré firmy povinných rekreačných poukazoch prichádza v návrhu zákona dobrovoľný „Príspevok na športovú činnosť dieťaťa“. Jeho snahou, ako je prezentované predkladajúcimi poslancami, je podpora športu detí a mládeže formou dobrovoľného príspevku zamestnávateľa na pomernej úhrade výdavkov, ktoré jeho zamestnanec vynakladá na pravidelnú športovú činnosť svojho dieťaťa. Fungovať by mal a jeho podmienky sú nasledovné:

  • dieťa musí športovať pod vedením odborne spôsobilého športového odborníka pôsobiaceho u športovej organizácie zapísanej v registri právnických osôb v športe v zmysle § 8 ods. 1 Zákona 440/2015 Z.z. o športe,
  • dieťa musí byť mladšie ako 18 rokov,
  • dieťa musí mať trvalý pobyt alebo obdobný pobyt na území Slovenskej republiky,
  • dieťa musí byť po dobu najmenej 6 mesiacov pred podaním žiadosti o tento príspevok príslušné k športovej organizácii podľa § 3 písm. k) Zákona 440/2015 Z.z. ­športe,
  • zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov*, bude môcť jeho zamestnávateľ poskytnúť príspevok vo výške 55 % oprávnených výdavkov zamestnanca za svoje dieťa, najviac však v úhrnnej sume 275 € za kalendárny rok*,
  • príspevok je oslobodený od daní a odvodov ako strane zamestnanca, tak aj na strane zamestnávateľa,
  • príspevok patrí v plnej výške medzi daňové náklady/výdavky zamestnávateľa,
  • zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky na športovú činnosť dieťaťa predložením účtovného dokladu vydaného športovou organizáciou, ktorého súčasťou musí byť označenie dieťaťa, ktoré vykonáva športovú činnosť,
  • po splnení zákonných podmienok poskytne zamestnávateľ zamestnancovi  príspevok v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy (ak sa nedohodnú inak).

*V prípade ak takýto zamestnanec vynaloží na športovú činnosť dieťaťa sumu 500 € a viac ročne, zamestnávateľ tomuto zamestnancovi na túto športovú činnosť dieťaťa môže prispieť maximálnou sumou 275 € ročne. V prípade ak zamestnanec na športovú činnosť dieťaťa vynaloží menej ako 500 € ročne, zamestnávateľ zamestnancovi môže prispieť nižšou sumou, ktorá bude predstavovať príslušný príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume 55 % oprávnených výdavkov zamestnanca.

Dôležitá poznámka:

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa je možné poskytnúť v prípade, ak má zamestnanec viac detí vykonávajúcich športovú činnosť, v sume 275 € za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca, nie jednotlivo na každé dieťa zamestnanca v sume 275 € za kalendárny rok, nakoľko oprávnenou osobou na tento príspevok je zamestnanec, nie každé jednotlivé dieťa zamestnanca.

Celé znenie zákona si môžete prečítať na nrsr.sk.

(Pôvodný článok 24.04.2019 | Aktualizované 18.09.2019, 18:11)

[nahlás chybu v článku]