Čo s úbytkom nad prirodzenú normu?

  

Som živnostník a mám predajňu kvetov. Keď mi nejaké kvety zhnijú, kvôli tomu, že sa nepredajú, lebo sú na predajni, tak ako to mám účtovať? Ďakujem.

 

Zdravím. V jednoduchom účtovníctve sa nákup zásob účtuje v peňažnom denníku priamo do výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v členení na zásoby (§ 4 ods. 6 písm. e) Oznámenia 628/2007 Z.z. o postupoch účtovania v sústave JÚ). Takže všetky nákupy zásob kvetov účtujete ako váš výdavok.

Následne treba postupovať v súlade so Zákonom 595/2009 Z.z. o dani z príjmov, kde podľa § 21 ods. 2 písm. e) Zákona je daňovým výdavkom aj stratné v maloobchodnom predaji na základe ekonomicky odôvodnených noriem úbytkov tovaru určených daňovníkom.

Z daného teda vyplýva, že vo svojom internom predpise musíte mať stanovenú hranicu úbytku daného tovaru pre príslušné účtovné obdobie.

Pokiaľ túto hranicu úbytku nepresiahnete, žiadne úpravy v peňažnom denníku vykonávať nemusíte.

Ak ju však prekročíte, tak hodnota úbytku nad túto hranicu nie je považovaná za daňový výdavok. Takýto úbytok zásob nad normu prirodzených úbytkov, určenú vnútorným predpisom účtovnej jednotky pre príslušné účtovné obdobie, sa účtuje ako storno v rámci uzávierkových účtovných (§ 11 ods. 7 Postupov účtovania). V peňažnom denníku budete preto k 31.12. na základe inventarizačného súpisu účtovať výdavok na zásoby s mínusovou hodnotou.

(Pôvodný článok 08.01.2019 | Aktualizované 27.11.2019, 19:10)

[nahlás chybu v článku]