Kategória: Uncategorized

Link

o logo linky 56pxV predkladanom návrhu zákona 311/2001 Z.z. Zákonnik práce sa zavádza 4-dňový pracovný týždeň pri odpracovaní rovnakého množstva hodín ako pri 5-dňovom pracovnom týždni. V prípade, ak to typ a povaha pracovného miesta umožňuje, zamestnávateľ bude musieť zamestnancovi na základe jeho žiadosti rozvrhnúť týždenný pracovný čas na štyri dni [»]

Rozdiel oproti súčasnej právnej úprave spočíva v tom, že pokiaľ o toto rozvrhnutie ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanec požiada a prerokuje to so zamestnávateľom, zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť týždenný pracovný čas zamestnanca tak, že zamestnanec získa deň nepretržitého odpočinku naviac. Zamestnávateľ je zároveň povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal v zásade raz za týždeň tri po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na piatok, sobotu a nedeľu alebo na sobotu, nedeľu a pondelok.

Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 01.07.2024.

Link

17ikona-linky-56Od 01.05.2021 by mala do platnosti vstúpiť novela Zákona 455/1991 Zb. Zákona o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon). Priniesť, okrem iného, by mala nasledujúce zmeny [»]:

  • V súlade s princípom „jedenkrát a dosť“ sa má zabezpečiť, aby orgány verejnej moci nepožadovali preukazovanie skutočností, ak si tieto skutočnosti vedia samé získať prostredníctvom informačných systémov verejnej správy alebo sú im známe z ich úradnej činnosti.
  • Plánuje upraviť aj minimálna a maximálna dĺžka lehoty na  pozastavenie živnosti. Minimálna lehota by sa mala skrátiť zo 6 mesiacov na 1 mesiac a maximálna  lehota sa  predlžuje z 3 rokov na 4 roky.
  • Znižuje sa počet remeselných živností. Napríklad živnosti ako Galvanizácia kovov, Smaltovanie, Vyučovanie v odbore cudzích jazykov a Prekladateľské a tlmočnícke služby sa od 01.05.2021 stanú voľnými živnosťami.
  • Znižuje sa počet rokov preukázanej praxe na vykonávanie viazaných živností (počty rokov sú uvedené v návrhu zákona.