Budú môcť mladiství brigádovať skôr?

  

V súčasnosti Zákon 311/2001 Z.z. Zákonník práce nedovoľuje mladým ľuďom starším ako 15 rokov, ktorí majú za sebou povinnú školskú dochádzku, aby mohli riadne nastúpiť najmä na brigády, nasledujúce v lete po skončení vyučovania v poslednom roku povinnej školskej dochádzky.

Podľa § 11 ods. 2 Zákona vzniká spôsobilosť fyzickej osoby mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti ako zamestnanec a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti štandardne dňom, keď fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku. Zamestnávateľ však nesmie dohodnúť ako deň nástupu do práce deň, ktorý by predchádzal dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku.

Povinná školská dochádzka je definovaná v § 19 ods. 2 Zákona 245/2008 Z.z. Zákon o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) ako desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku (ak zákon neustanovuje inak).

Následne v § 150 Zákona je zadefinované samotné obdobie školského roka, ktorý začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka a člení sa na

  • obdobie školského vyučovania, ktoré končí 30. júna
  • a obdobie školských prázdnin, ktoré nadväzuje na koniec obdobie školského vyučovania, a ktoré sa končí 31. augusta.

V nadväznosti na Školský zákon nemôže zamestnávateľ s mladistvým s ukončenou povinnou školskou dochádzkou dohodnúť výkon práce v období školských prázdnin, ale až po ich skončení.

Cieľom zákonných ustanovení obmedzujúcich výkon práce fyzických osôb do skončenia povinnej školskej dochádzky je brániť porušovaniu práva detí na vzdelanie. Práca im nesmie brániť v školskej dochádzke, nútiť ich predčasne opúšťať školu alebo kombinovať školskú dochádzku a pracovné zaťaženie. Počas školských sú však žiaci oslobodení od plnenia školských povinností a výkon práce ich školskú dochádzku nemôže ohroziť.

To je aj dôvodom navrhovanej zmeny, aby bolo umožnené mladým ľuďom starším ako 15 rokov, ktorí majú za sebou povinnú školskú dochádzku, riadne nastúpiť najmä na brigády, nasledujúce v lete po skončení vyučovania v poslednom roku povinnej školskej dochádzky.

(Zdroj: nrsr.sk)

[nahlás chybu v článku]