Ako účtovať o zmarenej investícii?

  

V mojej firme (s.r.o.) som si dala vypracovať projekt na prerábku elektrického vedenia a osvetlenia spolu s dispozičnou zmenou priečok vo firemnej budove. Zaplatila som za to niečo okolo 1 500 eur. Sumu som zaúčtovala na 042. Situácia sa však skomplikovala a skončilo to tak, že prerábku robiť nejdem. Ako sa teraz vysporiadať so sumou na 042?

 

Zdravím. Jednou z možností je, ak budete niekedy v budúcnosti v prerábke podľa daného projektu pokračovať, vynaloženú sumu na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku naďalej evidovať (samozrejme analyticky členené).

Ďalšou možnosťou je daný projekt považovať za zmarenú investíciu. Najlepším spôsobom ako podložiť, že ide o zmarenú investíciu, je rozhodnutie spoločnosti o zastavení investície. Pri tomto spôsobe sa budete s vynaloženou sumou vysporiadavať až po dobu 36 mesiacov.

Postupuje sa totiž podľa § 17 ods. 3 písm. g) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, podľa ktorého sa do základu dane nezahŕňa suma súvisiaca s obstaraním dlhodobého hmotného majetku účtovaná na účtoch obstarania dlhodobého hmotného majetku pri zrušení prác a trvalom zastavení prác (ak nejde o škodu). Táto suma sa zahrnie do základu dane rovnomerne počas 36 mesiacov počnúc mesiacom, v ktorom daňovník o týchto skutočnostiach účtoval.

Zmarená investícia (ak nejde o škodu) sa účtuje na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť. Úprava základu dane následne nastáva v daňovom priznaní:

  • na riadku 180 (Ostatné položky zvyšujúce r. 100, neuvedené v r. 110 až 170) sa uvedie výška zmarenej investície,
  • na riadku 290 (Ostatné položky znižujúce r. 100, neuvedené v r. 210 až 280) sa uvedie alikvotná výška zmarenej investície pre príslušné zdaňovacie obdobie.

 

Príklad:
O projekte ste účtovali vo februári 2022. O zastavení prác (zastavení obstarávania) rozhodnete v septembri 2022. Likvidácia zmarenej investície z účtovného bude prebiehať nasledovne:

02/2022 Účtovanie o vypracovanom projekte | 1 500 € 042 / 321
09/2022 Rozhodnutie o zastavení prác (zmarená investícia) | 1 500 € 548 / 042

Likvidácia zmarenej investície z daňového hľadiska bude prebiehať nasledovne:

Obdobie Suma Zostatok DP r. 180 DP r. 290
09-12/2022
(4 mesiace)
1 500 € / 36 * 4 =
166,67 €
1 500 – 166, 67 =
1 333,33 €
 1 500 € 166,67 €
01-12/2023
(12 mesiacov)
1 500 € / 36 * 12 =
500 €
1 333,33 – 500 =
833,33 €
500 €
01-12/2024
(12 mesiacov)
1 500 € / 36 * 12 =
500 €
1 333,33 – 500 =
833,33 €
500 €
01-08/2023
(8 mesiacov)
1 500 / 36 * 8 =
333,33 €
0 € 333,33 €

 

Mohlo by vás zaujímať: Márna jazda – fakturovať s či bez DPH? A čo s vynaloženými nákladmi?

[nahlás chybu v článku]