Zápočet daňovej licencie po jej zrušení. Dokedy a v akej výške?

  

Za rok 2018 už nebudem vo firme platiť tú daňovú licenciu, je to tak? A čo s tými, čo som zaplatiť musel aj keď mi taká daň nevyšla? Čo s tými preplatkami? Sú nejaké bližšie informácie o tom?

 

Zdravím. Áno, daňové licencie, ktoré boli firmy povinné platiť v rokoch 2015 až 2018 za roky 2014 až 2017, boli od 01.01.2018 zrušené, takže za zdaňovacie obdobie roka 2018 ich už v roku 2019 platiť nebudete.

Čo sa týka kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní (preplatok na daňovej licencií), tak podľa prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 01.01.2018 uvedeného v § 52zk Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa postup podľa § 46b ods. 5 Zákona v znení účinnom do 31.12.2017 uplatňuje aj naďalej.

“Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní je možné započítať na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň najviac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená, a to len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie.”

To znamená, že

  • zápočet daňovej licencie za rok 2014, platenej v roku 2015 bolo možné uplatniť najneskôr za zdaňovacie obdobie roka 2017 (daň platená v roku 2018),
  • zápočet daňovej licencie za rok 2015, platenej v roku 2016 je možné uplatniť najneskôr za zdaňovacie obdobie roka 2018 (daň platená v roku 2019),
  • zápočet daňovej licencie za rok 2016, platenej v roku 2017 je možné uplatniť najneskôr za zdaňovacie obdobie roka 2019 (daň platená v roku 2020),
  • zápočet daňovej licencie za rok 2017, platenej v roku 2018 je možné uplatniť najneskôr za zdaňovacie obdobie roka 2020 (daň platená v roku 2021).

Pretože pri zápočte daňovej licencie sa naďalej postupuje podľa “starých pravidiel”, je potrebné si vypočítať “teoretickú daňovú licenciu”, ktorú by ste platili, ak by nedošlo k jej zrušeniu. A zápočet z predchádzajúcich období budete môcť uplatniť iba na tú časť vypočítanej dane, ktorá prevyšuje túto “teoretickú daňovú licenciu”. Uvediem príklad.

Kladný rozdiel daňovej licencie na zápočet vo výške 50 €, ktorý ste doteraz ešte nezapočítali vám vznikol iba za zdaňovacie obdobie roka 2015. V zdaňovacom období roka 2018 ste boli platiteľom DPH s obratom do 500 000 €. Vaša “teoretická daňová licencia” je preto 960 €. Ak vám teda v daňovom priznaní vyjde daňová povinnosť do 960 €, nebudete si môcť započítať týchto 50 € a tie zostanú štátu. Ak vám však prevýši sumu 960 €, započítať si budete môcť tento rozdiel. Pre plné uplatnenie zápočtu daňovej licencie, 50 €, by vám za rok 2018 musel vyjsť daň aspoň vo výške 1 010 € (960 + 50).

Takto rovnako by sa postupovalo aj za ostatné zdaňovacie obdobia, v ktorých vám vyšiel kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou (možnosť zápočtu), s prihliadnutím na zdaňovacia obdobie, v ktorom je možné poslednýkrát uplatniť zápočet daňovej licencie (podľa bodov vyššie). Tiež je možné aj uplatnenie viacerých zápočtov naraz. Opäť uvediem príklad.

Za zdaňovacie obdobie roka 2015 vám vznikol kladný rozdiel daňovej licencie na zápočet vo výške 50 € a za obdobie roka 2017 vo výške 300 €. V zdaňovacom období roka 2018 ste boli platiteľom DPH s obratom do 500 000 €. Vaša “teoretická daňová licencia” je preto 960 €. Vypočítaná daň v daňovom priznaní je vo výške 1 200 €. Ako to bude vyzerať so zápočtom? Za zdaňovacie obdobie si budete môcť započítať najviac 240 € (1 200 – 960). Započítavať budete 50 € za rok 2015 a 190 € za rok 2017. Zvyšnú časť 110 € (300 – 190) za rok 2017 si budete môcť uplatniť v ďalších rokoch v zápočtoch, najneskôr však za zdaňovacie obdobie roka 2020 (daň platená v roku 2021).

[nahlás chybu v článku]