Pracovné oblečenie – kedy je daňovo uznateľným nákladom (výdavkom)?

  

Chcela by som sa opýtať, ako to je s pracovným oblečením, môžem si ho dať do nákladov alebo nie? Lebo som si kúpila ako konateľka pár šiat a chcem ich nosiť ako reprezentatívne oblečenie. Môžem si to dať do firmy do nákladov, či to neprejde v prípade daňovej kontroly?

Zdravím. Náklady (prípadne pri fyzických osobách výdavky) spojené s pracovným oblečením si môžete do nákladov vašej firmy samozrejme dať môžete. Rozdiel však bude, na čo ste sa asi pýtali, či pôjde o daňovo uznateľné (znižujúce základ dane → nižšia daň) alebo daňovo neuznateľné (zvyšujúce základ dane → vyššia daň) náklady.

Samotné náklady na pracovné oblečenie podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 1 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov možno za daňové náklady uznať, ak pracovné oblečenie spĺňa podmienky pracovného oblečenia ako osobného ochranného pracovného prostriedku podľa pokynov Ministerstva financií SR 4753/1998-62 (Finančný spravodajca  4/1998, str. 850) v znení oznámenia Ministerstva financií SR 22058/2000-72 (Finančný spravodajca 14/2000, str. 34).

Kedy teda možno uznať náklady (výdavky) na pracovné oblečenie za daňovo uznateľné?

Ak to zamestnávateľovi vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa na neho vzťahujú (dodržiavanie hygienických noriem výroby, ochrana zamestnancov pred znečisteným, škodlivým prostredím a pod.).

Ak zamestnávateľ vo svojom internom predpise (nad rámec jeho povinností) ustanoví rozsah a ďalšie podmienky na poskytovanie  pracovného ošatenia. Musí však vymedziť jeho charakter, podobu a všetky jeho súčasti. Taktiež musí zabezpečiť trvalé a viditeľné označenie takého oblečenia svojimi identifikačnými znakmi (napr. našitie alebo nažehlenie obchodného mena alebo ochrannej známky spoločnosti na všetkých súčastiach uniformy z jeho lícnej strany), čím sa vylúči jeho zameniteľnosť s bežným občianskym alebo spoločenským oblečením.

Ak zamestnávateľ po dohodne so zamestnancom, v súlade so Zákonníkom práce, mu poskytne pracovné oblečenie, ktoré nespĺňa vyššie uvedené podmienky pracovného odevu, no toto oblečenie je poskytnuté formou zamestnaneckého benefitu a je súčasťou zdaniteľnej mzdy zamestnanca ako nepeňažný príjem (§ 19 ods. 1 a § 5 ods. 3 písm. d) Zákona).

Z daného, pre vašu otázku, teda vyplýva, že do daňovo uznateľných nákladov, si šaty môžete dať iba v tom prípade, ak ich viditeľne označíte obchodným menom (na to by vám však asi Erika Judínyová pekného slova nenašla), alebo si ich zdaníte ako nepeňažný príjem cez výplatu.

Mohlo by vás zaujímať: Vodičský preukaz pre zamestnancov. Daňový, či nedaňový náklad pre firmu?

(Pôvodný článok 02.01.2018 | Aktualizované 11.02.2019, 17:14)

[nahlás chybu v článku]