Počíta sa hranica zárobku pre neplatenie sociálnych odvodov podľa počtu mesiacov podnikania?

  

Chcel by som sa opýtať, lebo nikde to neviem nájsť, či sa pri hranici zárobku pre platenie sociálnych odvodov táto hranica prepočítava na počet mesiacov podnikania alebo nie? Ďakujem.

 

Dobrý deň. Nie, hranica zárobku pre povinnosť platiť sociálne odvody sa neprepočítava (alikvotne nekráti) podľa počtu mesiacov podnikania. Platí teda rovnako, či už v roku podnikáte 1, 5 alebo 12 mesiacov.

Vychádza sa z § 16 ods. 1 písm. b) Zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, podľa ktorého sa povinne nemocensky poistenou osobou stáva samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu.

A taktiež podľa § 21 ods. 1 a § 21 ods. 2 Zákona vzniká nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe od 01.07. resp. od 01.10. kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý bol jej príjem vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu.

Ako je z paragrafov zákona zrejmé, pojednáva sa o kalendárnom roku ako celku, nie o počte mesiacov, počas ktorých sa činnosť vykonávala.

Hranica zárobku za rok 2019 pre neplatenie sociálnych odvodov v roku 2020 je vo výške 6 078 €.

Viac o výpočte tejto hranice nájdete v rovnomennom článku Hranica zárobku za rok 2019 pre neplatenie sociálnych odvodov v roku 2020.

[nahlás chybu v článku]