Opatrenia v daňovej oblasti (koronavírus)

  

Zmeškanie lehoty, ktorá uplynula počas obdobia pandémie sa odpustí, ak daňový subjekt zmeškaný úkon vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. To neplatí pre podanie daňového priznania a platenie dane – tu sú iné podmienky.

Daňové priznanie k dani z príjmov (nie len do 30.06.2020)

Ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie, takéto daňové priznanie sa podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Do konca tejto lehoty je potrebné daň z príjmov aj zaplatiť.

Ak ste si podali odklad daňového priznania o 3 resp. 6 mesiacov a táto lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov uvedená v oznámení uplynie počas obdobia pandémie, postupuje sa podľa odseku vyššie.

Uvedené znamená, že ak napr. vláda SR vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, lehota na podanie daňového priznania končí 31.08.2020 a v tejto lehote je daň aj splatná.

!!! Daňové priznanie za rok 2019 je potrebné podať a daň zaplatiť do 31.10.2020 (resp. do 02.11.2020) !!!

Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov

Ak ide o zamestnanca, ktorému zamestnávateľ urobil ročné zúčtovanie* a lehota na doručenie tlačiva na poukázanie percenta z dane daňovému úradu uplynie počas obdobia pandémie (v súčasnosti do 30.04.2020), možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

*Zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Ak ide o FO alebo PO, ktorá si sama podáva daňové priznanie, percento z daní sa poukazuje vrámci podávaného daňového priznania.

Lehoty podľa Zákona o účtovníctve

Počas obdobia pandémie sa lehoty podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve považujú za dodržané, ak účtovná jednotka zmeškané povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, alebo do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa (viď. vyššie), podľa toho ktorá z lehôt uplynie skôr.

Daň z motorových vozidiel

Ak vám pred začatím obdobia pandémie začala alebo počas obdobia pandémie začne plynúť lehota na podanie daňového priznania a z nej vyplývajúca povinnosť aj daň zaplatiť, tak vaša povinnosť sa považuje za dodržanú a splnenú, ak to všetko stihnete do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Ak vás zaujímajú detaily všetkých, nielen do článku vybraných opatrení, odporúčam si prečítať kompletné paragrafové znenie, nakoľko opatrenie je dosť rozsiahle. Celé znenie nájdete na rokovania.gov.sk. Sú v ňom uvedené aj príklady ako je daný paragraf myslený.

(Zdroj: nrsr.sk)

[nahlás chybu v článku]