Likvidačný zostatok – platia sa z neho odvody a dane?

  

Mám otázku ohľadom s.r.o. Firma nemá žiadne záväzky voči veriteľom, ani podlžnosti voči zdravotnej poisťovni atď. Pokiaľ by som sa rozhodla, že chcem skončiť s podnikaním a svoju firmu predať, čo sa deje s majetkom firmy? Majetok firmy je počítač, tlačiareň, foťák a tovar v hodnote cca 5 000 eur. Prechádza tento majetok na mňa ako spoločníka? Ako je to s likvidáciou spoločnosti? Resp. s majetkom a tovarom, ktorý popisujem vyššie. Musím tento tovar a majetok predať a zisky z tohto predaja idú mne ako jedinému kanateľovi? Ako sa to zdaňuje? Čo ak sa mi nepodarí majetok predať?

 

Zdravím. Pri zrušení a likvidácii spoločnosti treba postupovať podľa ustanovení Zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník – § 70 až § 75a a § 151 až § 153. Nakoľko likvidácia spoločnosti je z hľadiska legislatívy veľmi obsiahla téma, budem sa nasledovne venovať iba likvidačnému zostatku a čo sa s ním deje po skončení likvidácie.

Zrýchlený prehľad likvidácie z pohľadu účtovníctva

Účtovná jednotka v účtovnom období odo dňa vstupu do likvidácie do dňa skončenia likvidácie otvorí účtovné knihy ku dňu vstupu do likvidácie a uzavrie účtovné knihy ku dňu skončenia likvidácie (§ 16 ods. 7 Zákona 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve). To znamená, že ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu spoločnosti do likvidácie, zostaví likvidovaná firma mimoriadnu účtovnú závierku.

Ak likvidácia trvá dlhšie a neskončí do 31.12. daného roka (pretože likvidácia môže trvať aj niekoľko rokov), daná firma zostaví k 31.12. daného roka priebežnú účtovnú závierku k potrebám podania daňového priznania dane z príjmov právnickej osoby. Takto postupuje až do skončenia likvidácie.

Ku dňu skončenia likvidácie zostaví firma mimoriadna účtovnú závierku, ktorá obsahuje vyčíslenie záväzku z dôvodu splatnej dane z príjmov.

Na účely zabezpečenia vedenia účtovníctva do dňa zániku účtovnej jednotky sa otvoria účty majetku a záväzkov a účtuje sa o vysporiadaní daňovej povinnosti a vyplatení podielu spoločníkov na likvidačnom zostatku (§ 28 ods. 1 Oznámenia MF SR č. 740/2002 Z.z. o postupoch účtovania v sústave PÚ).

Taktiež, ku dňu skončenia likvidácie, predloží likvidátor túto mimoriadnu účtovnú závierku spoločníkom alebo orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený rozhodovať o zrušení spoločnosti na schválenie spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie a návrhom na rozdelenie majetkového zostatku, ktorý vyplynie z likvidácie (likvidačný zostatok), medzi spoločníkov. Pomer rozdelenia likvidačného zostatku je podľa pomeru výšky splateného vkladu ak spoločenská zmluva nestanovuje inak.

Ak likvidátor nie je ustanovený alebo ak sa skončila jeho funkcia a nie je ustanovený nový likvidátor, musí vykonávať likvidáciu spoločnosti až do ustanovenia likvidátora jej štatutárny orgán. Vo vašom prípade to budete vy, ako konateľka, ak ste si nestanovili externého likvidátora. Čo sa týka likvidačného zostatku, tak ten celý pripadne len vám.

Samotná forma likvidačného zostatku nemusí byť len čisto peňažná, zákon to neustanovuje. Takže ak vaša firma má všetky svoje záväzky vyrovnané ešte pred vstupom do likvidácie, speňažovať majetok určite nemusíte (ak teda máte na účte alebo v pokladnici peniaze na úhradu poplatkov, dane a pod.).

Ako to je s platením odvodom a so zdaňovaním likvidačného zostatku

Zdravotné odvody

Podľa § 10b ods. 1 písm. e) Zákona 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení nie je podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti zárobkovou činnosťou a preto sa z neho zdravotné odvody neplatia.

Sociálne odvody

Sociálne odvody sa z likvidačného zostatku neplatia a ani nevstupuje do obratu pre platenie sociálnych odvodov (v prípade, ak podnikáte).

Daň

Podľa § 3 ods. 1 písm. e) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov je predmetom dane aj podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti. Takáto daň sa podľa § 43 ods. 5 písm. d) Zákona vyberá zrážkou vo výške 7 % (§ 43 ods. 1 písm. a) Zákona).

Podľa § 43 ods. 11 Zákona je platiteľ dane (firma) povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do 15. dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak správca dane na žiadosť platiteľa dane neurčí inak. Zrážka dane sa vykoná zo sumy úhrady alebo pripísania dlžnej sumy v prospech daňovníka. Za úhradu sa považuje aj nepeňažné plnenie.

Súčasne je platiteľ dane v rovnakej lehote povinný predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle – Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou.

(Pôvodný článok 05.09.2018 | Aktualizované 08.10.2020, 17:26)

[nahlás chybu v článku]