Dotácia pre „dohodárov“ (koronavírus)

  

Vláda dnes schválila dotáciu pre „dohodárov“. Tá sa bude poskytovať v sume 210 € mesačne* za každý mesiac, v ktorom sú splnené podmienky. Príspevok je poskytovaný aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené len za časť mesiaca, najmenej však 15 kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom mesiaci. Podmienky sú nasledovné:

  • Žiadateľ je fyzickou osobou.
  • Z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie a nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby.
  • Nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, nemocenskej dávky, dávky v nezamestnanosti, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, dávky nemocenského zabezpečenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia.
  • Nie je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku alebo poberateľom príspevku na opatrovanie.
  • Nie je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov.

*Za marec 2020 sa pri splnení podmienok poskytuje dotácia vo výške 105 €, ak sú podmienky splnené v rozsahu najmenej 10 kalendárnych dní.

Informácie nájdete aj v článku SOS dotácia od Jozefa Mihála.

Mohlo by vás zaujímať: Môže študent odpracovať aj viac ako 20 hodín týždenne?, Musím dať výplatnú pásku zamestnancom, ktorí nepracovali?

(Zdroj: nrsr.sk)

(Pôvodný článok 28.04.2020 | Aktualizované 02.05.2020, 15:31)

[nahlás chybu v článku]