Ako zaúčtovať dotáciu nájomného v JÚ, PÚ, u prenajímateľa a nájomcu? (koronavírus)

  

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať ako správne zaúčtujem dotáciu nájomného, ktoré bolo odpustené, resp. znížené kvôli koronavírusu? Ďakujem.

 

Zdravím. Od 17.06.2020 je účinná novela 155/2020 Z.z., ktorou sa dopĺňa Zákon 71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Hlavnou náplňou tejto novely je poskytovanie dotácie pre nájomcov nehnuteľností, ktorí museli kvôli ochoreniu COVID-19 zatvoriť svoje prevádzky ale nájomné museli svojim prenajímateľom naďalej platiť. Táto dotácia je poskytovaná nájomcovi na základe žiadosti, ktorú v jeho mene podáva prenajímateľ na svoj účet.

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania.

O dotáciu sa môže žiadať ak:

 • nájomné je upravené nájomnou zmluvou zakladajúcej právny vzťah,
 • úhrada nájomného je vykonaná v peniazoch,
 • nájom (právo užívať priestor) vznikol najneskôr od 01.02.2020,
 • užívanie na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy

Kde a ako požiadať o dotáciu nájde v článku Dotácie na nájomné boli spustené.

Z vašej otázky nie je zrejmé, či ste prenajímateľ alebo nájomca a či ide o jednoduché alebo podvojné účtovníctvo. Uvediem teda všetky štyri varianty na príklade nižšie.

Príklad:
Výška nájomného bola nájomnou zmluvou dohodnutá vo výške 900 €/mesiac. Prenajímateľ poskytol nájomcovi zľavu vo výške 50 % mesačného nájomného. Ako bude vyzerať účtovanie?

Jednoduché účtovníctvo

Prenajímateľ

 1. Predpis nájomného vo výške 900 € za mesiac sa zapíše do Knihy pohľadávok.
 2. Vystavenie dobropisu vo výške zľavy 50 % mesačného nájomného, teda 450 €.
 3. Zánik časti pohľadávky za nájomné – zápočet nájomného a vystaveného dobropisu (900 € – 450 €).
 4. Na zvyšnú časť nájomného, 450 €, podá prenajímateľ v mene nájomcu žiadosť o dotáciu.
 5. Po schválení dotácie prenajímateľ zaznačí do Knihy pohľadávok zánik pohľadávky na zvyšnú časť nájomného a vznik novej pohľadávky na schválenú dotáciu.
 6. Inkaso peňazí (dotácie – zvyšných 450 €) zaúčtuje prenajímateľ do Peňažného denníka v členení Ostatné príjmy (príjmy zahrňované do základu dane) a zároveň zaznačí v Knihe pohľadávok zánik pohľadávky na dotáciu nájomného.

Nájomca

 1. Predpis nájomného vo výške 900 € za mesiac sa zapíše do Knihy záväzkov.
 2. Prijatie dobropisu od prenajímateľa vo výške zľavy 50 % mesačného nájomného, teda 450 €.
 3. Zánik časti záväzku za nájomné – zápočet nájomného a vystaveného dobropisu (900 € – 450 €).
 4. Na zvyšnú časť nájomného, 450 €, podá prenajímateľ v mene nájomcu žiadosť o dotáciu – o čom dostane nájomca informáciu.
 5. Po schválení dotácie nájomca zaznačí odpis záväzku na zvyšnú časť nájomného v Knihe záväzkov a zároveň tento odpis zaznačí aj v Peňažnom denníku vo výške 450 € medzi Ostatné príjmy (príjmy zahrňované do základu dane).

Podvojné účtovníctvo

Prenajímateľ

Predpis nájomného v mesačnej výške 900 € 311 / 602
Vystavenie dobropisu vo výške zľavy 50 % mesačného nájomného 450 € 602 / 311
Žiadosť o dotáciu (prenajímateľ v mene nájomcu) 450 € 346 / 311
Prijatie schválenej dotácie 450 € 221 / 346

Nájomca

Predpis nájomného v mesačnej výške 900 €  518 / 321
Prijatie dobropisu vo výške zľavy 50 % mesačného nájomného 450 € 321 / 518
Odpis záväzku za nájom po schválení dotácie 450 € 321 / 648

V prípade, že by bola zľava na nájomné poskytnutá v nižšej výške ako 50 %, postupovalo by sa rovnako. Rozdiel by bol ale v tom, že zvyšnú časť neuhradeného nájomného, môže prenajímateľ uhrádzať nájomcovi postupne, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach, splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti.

Mohlo by vás zaujímať: Účtovanie nájmu zaplateného na začiatku/na konci doby nájmu, Príjem z prenájmu bytu, ktorý nie je v bezpodielovom spoluvlastníctve

 [nahlás chybu v článku]