Výška minimálneho dôchodku po novom? (schválené)

  

V súčasnosti, ak dôchodca získa minimálne 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, vzniká mu nárok na minimálny dôchodok.

Za kvalifikované obdobie sa považuje obdobie dôchodkového poistenia:

  • pred 01.01.1993 bez akéhokoľvek obmedzenia,
  • po 01.01.1993 sa vždy skúma výška zárobku, teda výška vymeriavacieho základu, ktorá musela byť v jednotlivých kalendárnych rokoch minimálne v stanovenej sume (viď. tabuľka nižšie),
  • v cudzine (celé obdobie potvrdené príslušnou inštitúciou),
  • v kalendárnom roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok alebo bol priznaný dôchodok,
  • od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

sp-letak-120720

sp-letak-120741

K zmene minimálneho dôchodku dochádza automaticky a vždy k 01.01. daného roka, pričom do úvahy sa berie výška životného minima platná od 01.07. predchádzajúceho roka a stanovený koeficient na základe „odpracovaných rokov“.

sp-letak-142426

Viac o minimálnom dôchodku sa dočítate na stránke Sociálnej poisťovne.

Poslanci v novele Zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení navrhujú zmenu v spôsobe výpočtu minimálneho dôchodku tak, aby dochádzalo k rýchlejšiemu medziročnému zvyšovaniu tejto dôchodkovej dávky s ohľadom na sumu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky.

Navrhuje sa naviazať základný minimálny dôchodok na priemernú mesačnú nominálnu mzdu zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky.

Jeho výška by sa mala stanoviť ako 33 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje suma starobného dôchodku alebo suma invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, ak poistenec získal kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia v rozsahu 30 rokov.

V dôsledku tejto zmeny by mali mať všetci poberatelia minimálneho dôchodku okamžite od nadobudnutia účinnosti tohto návrhu zákona v roku 2020 vyplácanú vyššiu dôchodkovú dávku ako by mali v prípade zachovania pôvodného spôsobu výpočtu základného minimálneho dôchodku.

Samotný mechanizmus zvyšovania dôchodku o 2 % resp. 3 % za každý ďalší získaný rok kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia zostáva nezmenený.

Ako poslanci hlasovali si môžete pozrieť na stránke nrsr.sk.

(Zdroj: nrsr.sk)

(Pôvodný článok 26.08.2019 | Aktualizované 17.10.2019, 17:48)

[nahlás chybu v článku]