Výpoveď daná zamestnancom

  

Dobrý deň. Dal som zamestnávateľovi výpoveď, Zamestnávateľ ale výpoveď neakceptoval s tým, že som v nej uviedol zlú pracovnú pozíciu (nie takú, ako je v pracovnej zmluve) a uviedol som v nej aj zlý dátum, kedy som nastúpil do zamestnania. Výpoveď bola rýchlo zbúchaná na kolene, už sa to tam nedá vydržať. Musia byť takého údaje uvedené vo výpovedi? Mohol zamestnávateľ takto postupovať? Ďakujem.

Zdravím. Zamestnávateľ postupoval nesprávne a porušil zákon, nakoľko Zákonník práce upravuje obsah výpovede – jej zdôvodnenie iba pre zamestnávateľa. Zamestnanec môže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď je platná teda aj vtedy, ak sú v nej nesprávne uvedené náležitosti, ktoré nemusí výpoveď obsahovať – vo vašom prípade pracovná pozícia a dátum nástupu do zamestnania.

Aby bola výpoveď platná, musí obsahovať minimálne nasledovné náležitosti:

  • vaše údaje (meno, priezvisko, adresa),
  • údaje zamestnávateľa (názov zamestnávateľa, sídlo),
  • musí byť zjavný prejav vôle (už len samotná výpoveď a jej obsah je jej prejavom),
  • miesto, dátum spísania výpovede,
  • váš vlastnoručný podpis,
  • a treba ju doručiť zamestnávateľovi (osobne alebo poštou).

Ak výpoveď doručíte osobne, považuje sa za doručenú, či ju už zamestnávateľ prevezme alebo odmietne prevziať (treba mať na to svedka).

Ak výpoveď doručíte poštou (doporučene), považuje sa za doručenú, keď ju zamestnávateľ prevezme (nie kedy je podaná na pošte), písomne odmietne alebo pošta vráti ako nedoručenú.

Výpovednú dobu určuje Zákonník práce v § 62 nasledovne:

  • výpovedná doba je najmenej 1 mesiac,
  • ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej 1 rok, výpovedná doba je najmenej 2 mesiace.

Vo vašom prípade by som šiel za zamestnávateľom a oznámil mu, že postupoval v rozpore so zákonom. Ak bude naďalej trvať na svojom, že výpoveď bola zle podaná, oboznámte ho s tým, že to budete ďalej riešiť podnetom na Inšpektoráte práce.

Viac nájdete aj v článku Skončenie pracovného pomeru.

(Pôvodný článok 05.03.2017 | Aktualizované 22.02.2018, 16:07)

[nahlás chybu v článku]