Výpomoc od príbuzného – platí to len pre živnostníkov?

  

Chcel by som sa opýtať na výpomoc príbuzného podnikateľovi. Zákon o nelegálnej práci umožňuje výpomoc živnostníkovi jeho príbuzným. Chápem to správne, že takáto výpomoc nie je možná pre podnikateľov, ktorí podnikajú na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ako je napr. nezávislý finančný poradca (OVB), tlmočník, advokát a pod.? Ďakujem.

 

Zdravím. Podľa § 2a Zákona 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nelegálnym zamestnávaním a nelegálnou prácou nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, vykonáva prácu jeho príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov veku.

A teraz k samotnej definícii podnikateľa. Podľa § 2 ods. 2 Zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník podnikateľom je:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia,
  • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu (a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu).

Čiže, aj keď napríklad nezávislý finančný poradca (OVB), tlmočník, či advokát nepodnikajú na základe živnostenského oprávnenia, keďže podľa § 3 Zákona 455/1991 Zb. Živnostenský zákon nejde o živnosť, tak podnikajú na základe iného ako živnostenského oprávnenia. Teda aj im je umožnená takáto výpomoc po dodržaní zákonných podmienok.

Podobnej téme som sa venoval v článku Kto mi môže pomáhať v predajni pri predaji?

Od 01.01.2020 platí výnimka z nelegálneho zamestnávania/práce, ktorá sa rozšíri aj na na spoločnosti s r.o., ktoré majú jediného spoločníka, bez ohľadu na počet zamestnancov.

(Pôvodný článok 06.12.2018 | Aktualizované 26.11.2023, 17:04)

[nahlás chybu v článku]