POZOR ZMENA! Takto bude vyzerať riešenie používania eKasa po 01.07., ak ešte nemáte online registračnú pokladnicu (ORP)

  

Nedostatok pokrytia trhu on-line registračnými pokladnicami môže spôsobiť protiprávny stav, keďže podnikatelia si nebudú môcť splniť povinnosti vyplývajúce zo zákona, nie ich vlastným pričinením. Uvedeným by došlo k obmedzeniu jedného zo základných práv vyplývajúcich z Ústavy Slovenskej republiky, ktorým je aj právo na podnikanie. Ministerstvo financií preto prišlo s riešením.

Vzhľadom na uvedené sa do Zákona 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice vkladá prechodné ustanovenie tak, aby sa vytvorili legislatívne podmienky, ktoré zabezpečia dostatočný časový priestor na implementáciu riešení. Ich obsah je nasledovný:

(1) Daňový úrad alebo colný úrad neuloží do 30. septembra 2019 31. decembra 2019 pokutu za nepoužívanie on-line registračnej pokladnice podnikateľovi, ktorý používa na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu, ak preukáže, že si záväzne objednal on-line registračnú pokladnicu u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska podľa § 4c a ak požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient najneskôr do dňa účinnosti tohto zákona. Ak daňový úrad alebo colný úrad takémuto podnikateľovi pokutu už uložil, rozhodnutie o uložení takejto pokuty sa zrušuje v časti týkajúcej sa nepoužívania on-line registračnej pokladnice, alebo ak začalo konanie o uložení takejto pokuty, toto konanie sa zastavuje.

(2) Daňový úrad alebo colný úrad neuloží do 30. septembra 2019 31. decembra 2019 pokutu za nepoužívanie on-line registračnej pokladnice podnikateľovi, ktorému vznikla povinnosť evidovať tržby podľa tohto zákona prvýkrát od 1. apríla 2019, ak preukáže, že si záväzne objednal on-line registračnú pokladnicu u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska podľa § 4c, požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient a pri evidencii tržieb postupuje primerane podľa § 10 ods. 6; podmienka primeraného postupu podľa § 10 ods. 6 sa pre takýchto podnikateľov na obdobie do dňa účinnosti tohto zákona neuplatní. Ak daňový úrad alebo colný úrad takémuto podnikateľovi pokutu už uložil, rozhodnutie o uložení takejto pokuty sa zrušuje v časti týkajúcej sa nepoužívania on-line registračnej pokladnice, alebo ak začalo konanie o uložení takejto pokuty, toto konanie sa zastavuje.

(3) Ak bol podnikateľovi zrušený daňový kód elektronickej registračnej pokladnice a podnikateľ k dátumu zrušenia daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice neuviedol do prevádzky pokladnicu e-kasa klient, môže na účely splnenia podmienok podľa odseku 1 používať elektronickú registračnú pokladnicu so zrušeným daňovým kódom elektronickej registračnej pokladnice.“.

Uvedené vytvorí liberačný nástroj pre tých podnikateľov, ktorí vykonali všetky nevyhnutné kroky, avšak s ohľadom na objektívnu skutočnosť nedostatku technických riešení si svoju povinnosť evidovať tržbu nemôžu splniť.

Čo musím urobiť? Čo to pre mňa znamená?

Všetky terajšie podmienky a termíny stále platia. Oddiaľuje sa iba pokutovanie. Viac o systéme eKasa nájdete aj v článku eKASA sa nezadržateľne blíži.

V prípade, že ešte teda nemáte od svojho dodávateľa online registračnú pokladnicu a ani nestihnete zavedenie systému eKasa, je potrebné splniť nasledovné:

  • požiadať o pridelenie kódu eKasa klient do 30.06.2019,
  • záväzne objednať online registračnú pokladnicu u už certifikovaného výrobcu, dovozcu alebo distribútora (mať objednávku v papierovej alebo mailovej forme),
  • tržby evidovať v súčasne používanej elektronickej registračnej pokladnici (aj keď od 01.07.2019 budú mať všetky ERP zrušené daňové kódy pokladníc DKP), prípadne na paragóne.

Zároveň však platí, že okamžite po dodaní cerfitikovaného riešenia musia prejsť na systém eKasa.

K pôvodnému návrhu (prečiarknuté slová) bola dnes prijatá pripomienka poslancov a obdobie bez pokút sa predlžuje z 30.09.2019 až do konca roka, 31.12.2019.

ice_screenshot_20190619-200132

Ak splníte vyššie uvedené podmienky, daňový a colný úrad vám pokutu neuloží. Takýto postup bude platiť do 31.12.2019.

(Pôvodný článok 12.06.2019 | Aktualizované 19.06.2019, 20:05)

(Zdroj: nrsr.sk)

[nahlás chybu v článku]