Som závislá osoba?

  

Mám na vás jednu otázku ohľadom závislej osoby z titulu dane z príjmov. Spolumajiteľ s.r.o. so 75 % podielom je zároveň živnostník fakturujúci  tejto s.r.o. svoje služby. Ide o závislú osobu?

Zdravím. Áno, ide. Zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, konkrétne § 2 ods. n) to tak aj uvádza. Podľa zákona je závislou osobou:

  • blízka osoba,
  • ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba alebo subjekt,
  • osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku.

Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu (§ 116 a 117 Zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník).

Ekonomicky, personálne alebo inak prepojenou osobou alebo subjektom je účasť osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby, alebo v ktorých má táto osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel. Účasťou na majetku alebo kontrole sa rozumie priamy podiel, nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel vo výške najmenej 25 % na základnom imaní, na hlasovacích právach alebo podiel vo výške najmenej 25 % na zisku. Viac o výpočte nepriameho podielu a ostatných prepojeniach nájdete v § 2 ods. n) až r) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Netreba však zabudnúť, že ak fakturujete (nielen) s.r.o., v ktorej ste ako závislá osoba, od 01.01.2015 je pri takýchto transakciách povinné vykonať transferové oceňovanie a viesť transferovú dokumentáciu. Viac v Informácii k úprave základu dane pri obchodných transakciách závislých osôb od Finančnej správy [»].

[nahlás chybu v článku]