Slobodné povolania

  

Slobodné povolanie je nezávislá profesijná aktivita pri ktorej sa poskytujú služby alebo sa tvoria hodnoty, nezávisle, na vlastnú zodpovednosť. Treba poznamenať, že slobodné povolania nie sú považované za živnosť. Tie povolania, ktoré nie sú živnosťou určuje § 3 Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), napríklad:

 • spisovatelia, hudobníci, dramatickí a výtvarní umelci, autori vynálezov,
 • psychológ a zdravotnícky pracovník (okrem očných optikov a zubných technikov) – lekári, zubní lekári, lekárnici, maséri, chiropraktici, fyzioterapeuti, psychológovia, psychoterapeuti,
 • veterinárny lekár a/alebo pracovník a osoby vykonávajúce odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat,
 • advokát, notár, patentový zástupca a súdny exekútor, znalec, tlmočník, audítor a daňový poradca,
 • burzový dohodca, samostatný finančný agent a finančný poradca (a iné fyzické osoby oprávnené vykonávať finančné sprostredkovanie a/alebo poradenstvo podľa osobitného predpisu),
 • sprostredkovateľ a rozhodca kolektívnych sporov, mediátor,
 • architekt, krajinný architekt, stavebný inžinier, geodet a kartograf, reštaurátor kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia,
 • činnosti, ktoré môžu vykonávať fyzické aj právnické osoby, ale neupravuje ich živnostenský zákon, ale zvláštne predpisy (poľnohospodárska činnosť, činnosť bánk, poisťovní, usporadúvanie lotérií, letecká doprava, rozhlasové a televízne vysielanie atď.),
 • lekári, zubní lekári, lekárnici, maséri, chiropraktici, fyzioterapeuti, psychológovia, psychoterapeuti

Ako začať vykonávať činnosť slobodného povolania?

Ak chcete vykonávať slobodné povolanie musíte spĺňať osobitné podmienky (ak sú potrebné) ako napr. vzdelanie, prax, odborné skúšky, registráciu v komore.

Fyzická osoba, ktorá chce vykonávať slobodné  povolanie sa nepovažuje za SZČO, preto sa neregistruje na Živnostenskom úrade, ale na Štatistickom úrade príslušnom k trvalému bydlisku. Ten po splnení všetkých náležitostí (môže ísť o predloženie dokladov o vzdelaní, dĺžke praxe a pod.) pridelí osobe IČO.

Ďalším krokom je návšteva Daňového úradu, tiež príslušného k trvalému bydlisku osoby. Tu je osobe pridelené DIČ, ktoré je povinné uvádzať na všetkých vyhotovených dokladov. Zaregistrovať sa treba do 30 dní od začatia vykonávania činnosti.

Do 8 kalendárnych dní od pridelenia IČO treba navštíviť aj zdravotnú poisťovňu a oznámiť zmenu platiteľa poistenia. Môžete si aj dobrovoľne zvoliť platenie preddavkov na zdravotné poistenie, ktorým sa pri podnikaní, či inej zárobkovej činnosti nevyhnete. Ďalší rok, na základe podaného daňového priznania, vám zdravotná poisťovňa vykoná zúčtovanie zdravotného poistenia a zašle vám jeho výsledok. Tu môže nastať:

 • ak ste si preddavky neplatili, budete musieť zaplatiť celú sumu vypočítaných zdravotných odvodov,
 • ak ste si preddavky platili doplatíte iba rozdiel (zúčtovanie ZP > preddavky), neplatíte nič (zúčtovanie = preddavkom), alebo vám zdravotné poisťovňa vráti zostávajúcu sumu (zúčtovanie < preddavky).

Čo sa týka sociálnej poisťovne, tú treba navštíviť iba v tom prípade, ak ste už v minulosti podnikali na živnosť alebo vykonávali slobodné povolanie.

Ako zdaňovať príjem?

Pri podávaní daňového priznania vypĺňate typ B (FO typ B).

Keďže ide o aktívny príjem máte nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (pre rok 2017 je to 3 803,33 €). Uplatniť si môžete ďalej buď skutočné, alebo paušálne výdavky.

Medzi skutočné výdavky patria všetky výdavky, ktoré ste vynaložili na dosiahnutie svojich príjmov (pohonné látky, kancelárske potreby, telefónne a internetové služby, cestovné náhrady, poistenie a veľa ďalších). Pri nich však musíte viesť jednoduché účtovníctvo, prípadne daňovú evidenciu.

Ak si budete uplatňovať paušálne výdavky, vedenie účtovníctva nie je potrebné. Nevýhoda je v tom, že tie si môžete uplatniť najviac do výšky 60 % z vašich príjmov a zároveň najviac do 20 000 € za rok.

Pri rozhodovaní sa, ktoré výdavky si budete uplatňovať, je najlepšie ich porovnať a vyššie uplatniť. Preto odporúčam odkladať všetky šeky a bločky, ktoré ste platili.

(aktualizované 18.09.2017, 16:40)

[nahlás chybu v článku