Príjem z pozemkového spoločenstva za roky 2017-2023 (aktualizované)

  

Dobrý deň. Som členom pozemkového spoločenstva a tento rok nám budú vyplácať peniaze za minulý rok (2023). Treba to nejako zdaňovať, alebo niečo s tým ešte robiť? Alebo si môžem všetky peniaze nechať? Ďakujem.

 

Rovnaký spôsob zdaňovania od roku 2017 platí aj pre rok 2023

Zdravím. Podľa § 3 ods. 1 písm. g) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov je predmetom dane

  • podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou alebo
  • podiel na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou.

Nezdaňuje sa však celá výška vášho vyplateného podielu. Podľa § 9 ods.1 písm. n) Zákona je v príslušnom zdaňovacom období (roku) od dane oslobodená suma 500 € od jednotlivého pozemkového spoločenstva. Ak je suma vyplateného podielu vyššia, zdaňuje sa iba rozdiel prevyšujúci týchto 500 €. To taktiež znamená, že ak ste členom viacerých pozemkových spoločenstiev, u každého z nich sa uplatňuje nezdaniteľná časť vo výške 500 €.

Výška dane pre fyzickú osobu je určená v § 15 písm. a). Ide o zrážkovú daň a je v nasledovnej výške

  • 7 % (2017-2022) a 10 % (2023) ak ide o rezidenta Slovenskej republiky, vyplatené od slovenského pozemkového spoločenstva,
  • 7 % (2017-2022) a 10 % (2023) ak ide o nerezidenta, ale člena zmluvného štátu Slovenskej republiky, vyplatené od slovenského pozemkového spoločenstva,
  • 35 % ak ide o daňovníka nezmluvného štátu Slovenskej republiky, vyplatené od slovenského pozemkového spoločenstva.

Vybral som asi tie najčastejšie varianty, ktoré by sa Slováka mohli týka. Ďalšie sú uvedené v §51e Zákona.

Ak vás zaujíma, ako sa určuje daňová rezidencia, môžete si to prečítať v Článku 4 Oznámenia č. 238/2003 Z.z. Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku. Čítanie je to asi na 2-3 minúty.

Kto peniaze zdaňuje?

Aby aspoň pre bežných ľudí povinností a starostí ubudlo, tak samotné zdanenie – zrážku dane a jej odvedenie štátu – je povinný vykonať platiteľ dane, teda pozemkové spoločenstvo. Takže vy už dostanete „čisté“ peniaze, s ktorými môžete naložiť podľa svojho. Napríklad kúpiť si peknú knižku.

Ak vám však plynú takéto príjmy zo zahraničia, vyplneniu daňového priznania sa nevyhnete. Konkrétne sa vypĺňa Príloha č. 2 Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B, pričom sa postupuje už podľa vyššie spomínaného § 51e Zákona – teda varianty, či ste alebo nie ste rezidentom SR a či vám príjmy plynú zo zmluvného alebo nezmluvného štátu.

Príklad:
Dobrý deň, prosím vás o poradenie. Pozemkové spoločenstvo bude vyplácať v roku 2022 podiely za rok 2020 a 2021. Musí sa suma za dva roky sčítať a potom zdaniť príjem nad 500 €, alebo sa každý rok posudzuje zvlášť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:
V danom prípade sa nerozlišuje, za ktoré roky sa zrážková daň vypláca. Dôležitá je čiastka vyplatená členovi v danom roku. Zdaňovaná čiastka = vyplatený podiel za rok 2020 + vyplatený podiel za rok 2021 − oslobodenie 500 €.

Na aký účet a s akým variabilným symbolom zaplatiť túto zrážkovú daň ak ste pozemkové spoločenstvo?

Ak ste pozemkovým spoločenstvom, používajú sa nasledovné údaje:

  • Variabilný symbol: 1700MM20RR, kde MM je mesiac a RR je rok, za ktorý sa vykonáva zrážka. Napríklad, ak peniaze vyplácate v máji 2022, tak povinnosť odviesť zrážkovú daň máte do 15. dňa nasledujúceho mesiaca, teda do 15.06.2022, variabilný symbol preto bude v tvare 1700052022).
  • Číslo účtu v tvare: 500267 – OÚD / 8180 pretransformované do IBAN čísla účtu (ako vykonať úhradu nájdete aj v časti Platenie daní – Daňový úrad).

Zrazená daň sa vykonáva na tlačive Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z príjmov. Jeho online podobu na vyplnenie, vytlačenie, prípadne podanie nájdete na stránke Finančnej správy.

(Pôvodný článok 15.05.2018 | Aktualizované 13.01.2024, 11:40)

[nahlás chybu v článku]