Príjem z pozemkového spoločenstva

  

Blíži sa obdobie daňových priznaní a veľa ľudí v priebehu roka dostalo nejaký ten príjem od pozemkového spoločenstva za svoj podiel. No ale čo s ním, zdaniť či nezdaniť? Čo hovorí zákon? Podľa § 3 Zákona 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách je pozemkové spoločenstvo právnickou osobou (má právnu subjektivitu). Všetky spoločenstvá bez právnej subjektivity museli do 30.06.2014  podať návrh na zápis do registra a transformovať sa na spoločenstvo s právnou subjektivitou. Ak svoju povinnosť nesplnili, zrušili sa.

Keďže má spoločenstvo právnu subjektivitu (napríklad ako eseročka), preto zisk zdaňuje samotné spoločenstvo v daňovom priznaní. Taktiež aj podľa § 3 ods. 2 písm. d) Zákona 595/2003 o dani z príjmov, bez ohľadu na výšku, nie je podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na výnosoch a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou predmetom dane fyzickej osoby. Platí to pre podiely vykázané na zisku a majetku do 31.12.2016.

Preto príjem, ktorý ste obdržali za rok 2015, alebo obdržíte za rok 2016 nie je predmetom dane. Takýto prijem v daňovom priznaní ani neuvádzate, ani nezdaňujete. Peniaze si môžete spokojne užívať.

No pozor! Ak vám budú vyplatené príjmy ešte za rok 2014 od spoločenstva bez právnej subjektivity, tak takéto príjmy sú pokladané za príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva (§ 6 ods.1 písm. a) Zákona 595/2003  o dani z príjmov), za aktívny príjem.

  • Príjem do 500 € je od dane oslobodený (neuvádza sa v daňovom priznaní).
  • Pri príjme nad 500 € sa do daňového priznania uvádza len čiastka prevyšujúca 500 € (príjem mínus 500 € = to čo sa uvádza v daňovom priznaní).

Na poníženie zdaňovanej sumy si taktiež môžete uplatniť skutočné výdavky, ktoré boli vynaložené na dosiahnutie tohto príjmu. Ich výpočet musí byť ale v súlade s § 9 ods.1 písm. g) a zároveň aj s § 10 Zákona 595/2003  o dani z príjmov:

  • Prvý paragraf pojednáva o tom, že výdavky k príjmom zahrňovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrňovaných do základu dane k celkovým príjmom.
  • Druhý paragraf pojednáva o tom, že výdavky vynaložené na dosiahnutie príjmov sa delia medzi jednotlivých spoluvlastníkov podľa ich podielov.

Alebo v prípade, že neuplatníte skutočne vynaložené výdavky, môžete uplatniť výdavky vo výške 25 % z týchto príjmov (§ 8 ods. 9 Zákona 595/2003  o dani z príjmov).

[nahlás chybu v článku]

sypanecaje.sk