Nefunkčná elektronická/virtuálna registračná pokladnica. Ako predávať?

  

Minule mi prestala fungovať registračná pokladnica, ale našťastie mám zaregistrovanú aj virtuálnu RP, tak v pohode. Ale sa chcem spýtať toto, že čo by som mal písať na príjmové pokladničné doklady v prípade, že by mi nešla normálna a zároveň aj virtuálna pokladnica?

 

Zdravím. V prípade, že vám prestane fungovať elektronická registračná pokladnica (ERP), alebo z vašej otázky aj virtuálna registračná pokladnica (VRP), v žiadnom prípade nevystavujete a nepredávate na príjmové pokladničné doklady. Jedinou zákonnou náhradou je predaj tovaru na paragón, čo je možné na základe § 2 písm. ar) Zákona 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Kroky, ako postupovať v danej situácií sú nasledovné (§ 10 Zákona):

 1. Bez zbytočného odkladu zaznamenať do knihy ERP dôvod, dátum a čas akéhokoľvek prerušenia prevádzky ERP.
 2. Ak prerušenie používania nebolo spôsobené výpadkom internetového pripojenia alebo elektrického napájania (ak sa jednoducho pokazila), ste povinný bez zbytočného odkladu nahlásiť túto situáciu servisnej organizácii.
 3. Toto nahlásenie ste povinný taktiež zaznamenať do knihy ERP spolu s dátumom a časom nahlásenia poruchy do servisu. Ak odovzdáte pokladnicu do servisu, do knihy ERP zaznamenáte aj dátum a čas tohto odovzdania, čo potvrdí servisná organizácia pečiatkou a podpisom.
 4. Počas prerušenia prevádzky ERP ste povinný vyhotovovať paragón. Ten sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, pričom originál paragónu bez zbytočného odkladu po prijatí alebo vrátení (reklamácii) platby za tovar alebo službu odovzdáte kupujúcemu a kópiu si ponecháte.
 5. Paragón musí obsahovať:
  • daňový kód elektronickej registračnej pokladnice alebo kód virtuálnej registračnej pokladnice (tej, ktorá je pokazená),
  • DIČ, v prípade, že je podnikateľ platcom DPH tak IČ DPH,
  • obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
  • poradové číslo paragónu od poslednej dennej uzávierky, pričom sa číslujú vzostupne bez prerušenia,
  • dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,
  • označenie tovaru alebo služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a priradenie sadzby dane z pridanej hodnoty,
  • cenu tovaru alebo cenu služby,
  • základ dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb (ak podnikateľ je platiteľom DPH),
  • sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty (ak podnikateľ je platiteľom DPH),
  • výšku dane z pridanej hodnoty spolu v členení podľa sadzieb (ak podnikateľ je platiteľom DPH),
  • zaokrúhlenie ceny,
  • celkovú sumu platenej ceny.
 6. Po oprave ERP (kde samotná oprava a jej výsledky sú zaznamená v knihe ERP), ste povinný do knihy ERP bez zbytočného odkladu zaznamenať dátum a čas jej opätovného začatia používania (prevádzky).
 7. Všetky údaje (množstvo a druh predaného tovaru, rozsah a druh poskytnutých služieb, rozpis základov sadzieb DPH, výšku DPH a sumu spolu, zaokrúhlenia) zo všetkých vyhotovených paragónov ste povinný zaevidovať do ERP, ktorej prevádzka bola prerušená, najneskôr do 10 kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka ERP obnovená.

Postup od bodu 4. sa uplatňuje aj pri používaní pokladnice e-kasa klient okrem výpadku internetového signálu pri on-line registračnej pokladnici.

Ak dôjde k poruche on-line registračnej pokladnice alebo koncového zariadenia, podnikateľ je povinný obnoviť prevádzku tejto pokladnice alebo tohto zariadenia do 48 hodín od vzniku poruchy alebo začať používať inú on-line registračnú pokladnicu alebo iné koncové zariadenie.

paragón dič

Zdroj: pokladne-rk.sk

paragón ičdph

Zdroj: pokladne-rk.sk

(Pôvodný článok 17.06.2017 | Aktualizované 1308.2021, 18:59)

[nahlás chybu v článku]