Dva spôsoby ako zdaniť príjem z použitia umeleckého diela a výkonu

  

Chcel by som sa opýtať toto. Máme malé bábkové divadlo, chodíme hrávať pre deti do škôlok. Teraz sme podpísali zmluvu s jedným pánom, čo bude pre nás tvoriť hudbu podľa scenára. Ten pán však povedal, že chce, aby sme mu tie peniaze už zdaňovali my. Nemal by si to robiť on sám? Ďakujem.

Zdravím. Predpokladám, že išlo po podpísaný nejaký druh licenčnej zmluvy. Takýto príjem spadá pod § 6 ods. 2 písm. a) alebo § 6 ods. 4 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov – použitie diela a umeleckého výkonu. Tu existujú dve možnosti, buď zdaňujete jeho príjem vy, alebo si ho zdaňuje on sám.

Príjem zdaňujete vy

Ide o daň vyberanú zrážkou podľa § 43 ods. 1 písm. b) sadzbou vo výške 19 % zo základu dane. Základ dane tvoria príjmy z použitia diela a/alebo umeleckého výkonu znížené o zrazený príspevok (2 %) podľa Zákona 13/1993 Z.z. o umeleckých fondoch (§ 43 ods. 5 písm. b)). Takúto daň vypočíta, vyberie a odvedie daňovému úradu platiteľ príjmu, čiže vy. Takto vybraná a odvedená daň sa považuje za vysporiadanú.

Zjednodušene: z dohodnutých peňazí za hudbu mu odpočítate poplatky do umeleckých fondov a zo zvyšnej sumy vypočítate 19 %-nú daň, ktorú odvediete daňovému úradu. Zvyšok vyplatíte dodávateľovi hudby.

Príjem si zdaňuje sám príjemca

Existuje aj druhá možnosť, kedy si príjem bude zdaňovať sám príjemca. Tu sa musí s vami príjemca dopredu písomne dohodnúť, že daň sa nevyberie zrážkou, ale že príjem si bude zdaňovať on sám. Túto dohodu ste potom povinný doručiť daňovému úradu do 15. dňa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzatvorená (§ 43 ods. 14).

Zjednodušene: Pred poskytnutím hudby spíšete dohodu o tom, že vášmu dodávateľovi hudby sa z príjmu nebude zrážať zrážková daň, ale že príjemca si bude príjem zdaňovať sám. Túto zmluvu potom doručíte do 15.01. nasledujúceho kalendárneho roka po jej uzatvorení daňovému úradu.

[nahlás chybu v článku]