Čo musí spĺňať zodpovedný zástupca pri živnosti?

  

Dobrý deň prajem. Chcela by som si otvoriť živnosť, ale zistila som, že aby som ju mohla vykonávať, potrebujem byť na to vyučená v odbore, čo nie som. Kamarátka mi však povedala, že si ju môžem aj tak otvoriť, len musím mať nejakého odborného zástupcu. Ako to presne funguje, viete poradiť? Ďakujem.

 

Zdravím. Vo vašom prípade, ako píšete, je nutné mať zodpovedného zástupcu, ktorý bude vyučený v odbore a prostredníctvom ktorého budete svoju živnosť vykonávať. Pri zakladaní remeselnej alebo viazanej živnosti (jej ohlasovaní) sa preukážete vašou odbornú spôsobilosť alebo odbornou spôsobilosťou vášho zodpovedného zástupcu (je k tomu nutný jeho písomný súhlas).

Samotnú funkciu zodpovedného zástupcu však nemožno vykonávať vo viacerých ako v jednej prevádzkarni. Živnostenský úrad ale môže v opodstatnených prípadoch povoliť výnimku.

Čo všetko musí spĺňať zodpovedný zástupca?

Musí spĺňať všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti – vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť.

Musí spĺňať osobitné podmienky prevádzkovania živnosti – odborná alebo iná spôsobilosť (podľa toho, ako vyžaduje zákon).

Musí mať bydlisko na území Slovenskej republiky alebo iné oprávnenie na pobyt.

Tiež je dôležitý fakt, že zodpovedný zástupca musí byť pri prevádzkovaní živnosti v pracovnom pomere k danému podnikateľovi – musí byť u vás zamestnaný. Nemusí to však byť pracovný pomer na plný úväzok, pretože Zákonník práce umožňuje, aby zamestnávateľ dohodol v pracovnej zmluve aj kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas.

Výnimku z pracovného pomeru tvorí manžel/manželka podnikateľa alebo podnikateľov príbuzný v priamom rade alebo súrodenec. Ak ide o právnickú osobu, jej spoločník alebo člen. Ak ide o obec, jej starosta.

Zodpovedným zástupcom fyzickej ani právnickej osoby nemôže byť osoba, ktorej bolo v minulosti zrušené živnostenské oprávnenie z dôvodu, že podnikateľ pri prevádzkovaní živnosti porušil podmienky alebo povinnosti určené zákonom ako osobitne závažné. Túto činnosť potom nemôže vykonávať počas 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia.

 A na čo na záver nezabudnúť?

Treba však brať na zreteľ to, že vy, ako podnikateľka, ste povinná prevádzkovať živnosť riadne, poctivo a odborne, a tejto povinnosti sa nemôžete zbaviť ani v prípade, že podnikateľskú činnosť prevádzkujete prostredníctvom zodpovedného zástupcu.

Mohlo by vás zaujímať: Definícia živnosti – ako si ju vyložiť?, Zákaz konkurencie – živnostník a konateľ v jednej osobe, Výpomoc od príbuzného – platí to len pre živnostníkov?

(Zdroj: § 11 Zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní)

(Pôvodný článok 22.01.2018 | Aktualizované 06.08.2019, 20:06)

[nahlás chybu v článku]